Hlavní navigace

Investiční pobídky: Získejte slevu na dani z příjmu po dobu až deseti let

10. 6. 2012

Sdílet

Díky novele zákona, která vstoupí v platnost v červenci letošního roku, se investiční pobídky stávají pro investory ještě atraktivnější.

Investiční pobídky jsou nástrojem, který je domácími i zahraničními investory velmi vyhledáván. Díky novele zákona, která vstoupí v platnost v červenci letošního roku, se však stávají pro investory ještě atraktivnější – došlo k prodloužení lhůty pro čerpání slevy na dani z příjmů z 5 let na 10 let, byl zaveden Institut strategické investiční akce, nově jsou podporována také technlogická centra a centra strategických služeb.

 

Na co se podpora vztahuje  

Stávající či nově příchozí investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center může získat slevu na dani z příjmu po dobu deseti let, hmotnou podporu na vytvořené pracovní místo, podporu na školení a rekvalifikaci zaměstnanců a také může využít převod území za zvýhodněnou cenu. V případě strategické investiční lze také využít hmotnou podporu na pořízení majetku. Výše podpory se odvíjí od platné Regionální mapy intenzity veřejné podpory, přičemž platí, že maximální výše podpory je 40 % z celkových uznatelných nákladů. Pro region Jihozápad je maximální výše podpory 30 %.

Mezi podporované investiční aktivity patří zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, dále vybudování nebo rozšíření center na vědu a výzkum a vznik center strategických služeb. Základní podmínkou pro investiční pobídky týkající se zpracovatelského průmyslu je minimální investice ve výši 50 mil. Kč pro ekonomicky slabé regiony, pro zbylé regiony je požadovaná investice minimálně 100 mil. Kč. Nejméně polovina z minimální výše investice však musí být financována vlastním kapitálem investora. Pro oblast technologických center platí následující: minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí 10 mil. Kč, přičemž minimálně 5 mil. Kč musí být tvořit investice do nového strojního zařízení. Současně je zapotřebí vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst. Pro centra strategických služeb platí podmínka vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst u center pro tvorbu software a minimálně 100 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb.

Aby však investor dané investiční pobídky získal, musí splnit veškeré podmínky do tří let od data vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. Příjemce je také povinen nezahájit práce na projektu před vydáním potvrzení o registraci záměru CzechInvestem a zachovat podpořený majetek a pracovní místa po celou dobu čerpání veřejné podpory, nejméně však po dobu 5 let.

 

Strategická investiční akce 

Novinkou je zavedení Institutu strategické investiční akce, který oproti standardním projektům umožňuje investorovi získat i hmotnou podporu na kapitálovou investici až do 5 % nákladů. V případě investiční akce, jež je zaměřena na zavedení nebo rozšíření výroby, a současně na zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 7 % nákladů. Poskytnutí hmotné podpory podléhá v případě strategické investiční akce schválení vládou ČR.

 

Minimální investice

do hmotného a nehmotného majetku

Hmotná podpora na kapitálovou investici

Podmínka

Strategická investiční akce ve výrobě

500 mil. Kč (z toho min. 250 mil. Kč do strojního zařízení)

Nejvýše 1,5 mld. Kč

Vznik nejméně 500 nových pracovních míst

Strategická investiční akce v oblasti technologických center

200 mil. Kč (z toho min. 100 mil. Kč do strojního zařízení)

Nejvýše 500 mil. Kč

Vznik nejméně 120 nových pracovních míst

 

Investiční pobídky budou díky novele atraktivnější 

Zatímco předchozí právní úpravy poskytování investičních pobídek obecně zpřísňovaly a snažily se nepřímo přesměrovat investory na využívání podpůrných programů ze strukturálních fondů EU, stávající novela naopak ukazuje, že ČR chce nové investiční projekty skutečně podporovat, a to i ze svých zdrojů. Investiční pobídky se díky nové úpravě stávají daleko atraktivnějším nástrojem.

 

Pro více informací k novele zákona o investičních pobídkách kontaktujte poradenskou společnost eNovation s.r.o. na bezplatné lince 800 190 163.

 

Autor PhDr. Ondřej Beránek působí jako senior projektový manažer ve společnosti eNovation s.r.o., kde se specializuje na projekty v oblasti center strategických služeb a výzkumu a vývoje.

 

ICTrocenka

Ilustrační foto: © arahan - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?