Hlavní navigace

Kľúčové zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb a fyzických osôb

10. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Přinášíme legislativní analýzu bratislavské KPMG o novinkách v zákonech ve Slovenské republice.

Zvýšenie sadzby dane z príjmov – právnické osoby 

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby sa zvyšuje z 19% na 23%. Daňovníci s hospodárskym rokom použijú sadzbu dane 19% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom  roku 2012/2013 pripadne na rok 2012 a sadzbu dane 23% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok 2013. Zvýšenie sadzby dane z príjmov bude potrebné zohľadniť pri výpočte preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roka 2013.

 

Zavedenie druhej sadzby dane z príjmov – fyzické osoby

Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb sa ponecháva sadzba 19%, no tá sa bude uplatňovať len na časť základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima ročne (34 401,74 eur pre rok 2013). Časť základu dane presahujúca túto hranicu bude zdanená sadzbou 25%.

 

Sadzby pre zrážkovú daň a zabezpečenie dane

Sadzba zrážkovej dane zostáva vo výške 19%, pričom toto zdanenie príjmov je pre väčšinu daňovníkov konečné.

 

Lehota na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane si budú môcť na základe oznámenia len tí daňovníci, ktorí dosiahli príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Lehotu bude možné predĺžiť na základe oznámenia najviac o 3 kalendárne mesiace. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane.

 

Zmeny v zdaňovaní dividend

S cieľom motivovať obchodné spoločnosti a družstvá k vyplácaniu podielov na zisku (dividend) za obdobia pred rokom 2004 a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu sa zavádza osobitná sadzba dane z príjmov vo výške 15%. Ide v zásade o príjmy, ktoré by boli inak zdanené základnou sadzbou dane. Príjmy daňových rezidentov aj daňových nerezidentov z dividend za vyššie uvedené obdobia, o ktorých vyplatení bolo rozhodnuté po 31. decembri 2012 budú zdaňované prostredníctvom zrážkovej dane, t.j. pri zdroji. Pri výplate dividend daňovým nerezidentom by sa mala zohľadniť maximálna sadzba dane pre tieto príjmy dohodnutá v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená medzi Slovenskou republikou a krajinou rezidencie prijímateľa dividend. Dividendy vyplácané zahraničnými obchodnými spoločnosťami a družstvami slovenským daňovým rezidentom budú týmito zdaňované ako súčasť tzv. samostatného základu dane prostredníctvom podaného daňového priznania. Nový spôsob zdaňovania dividend sa nebude týkať niektorých výplat dividend medzi daňovníkmi členských štátov Európskej únie. Táto výnimka vyplýva z transpozície Smernice Rady 2011/96/EÚ do slovenského zákona o dani z príjmov.

 

Asignácia dane právnickými osobami

Možnosť poukázať 2% zaplatenej dane právnickej osoby oprávneným prijímateľom na základe vyhlásenia v daňovom priznaní sa podľa prechodného ustanovenia novely predĺži na zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2013. Táto možnosť je podmienená darovaním finančných prostriedkov vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, a to najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, v iných prípadoch je možné poukázať 1,5% dane. 

Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov u fyzických osôb

Pre rok 2013 dôjde k obmedzeniu možnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, a to kvôli doplneniu sprísnených podmienok, ktoré manžel/manželka musí spĺňať (napr. starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. splnenie niektorej z ďalších podmienok).

 

Daňový bonus

Možnosť nárokovať si daňový bonus sa takisto upravuje, a to najmä pokiaľ daňovník dosahuje príjmy iba z prenájmu – od roku 2013 si už v takom prípade nebude možné daňový bonus nárokovať. Upustilo sa však od pôvodne navrhovaného vekového obmedzenia dieťaťa na uplatnenie si daňového bonusu hranicou 19 rokov.

 

Ohraničenie výšky paušálnych výdavkov a úplná nemožnosť uplatniť ich pri príjmoch z prenájmu

Pre daňovníkov uplatňujúcich paušálne výdavky (40% resp. 25%) sa počnúc zdaňovacím obdobím 2013 obmedzí ich maximálna výška sumou 5 040 eur ročne.

Pri príjmoch z prenájmu sa od roku 2013 nebudú môcť paušálne výdavky uplatniť vôbec, t.j. daňovník bude môcť uplatniť iba skutočne vynaložené výdavky.

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?