Hlavní navigace

Mezinárodní zdanění: Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

10. 1. 2013

Sdílet

V průběhu roku 2012 vstoupila v platnost řada smluv o zamezení dvojího zdanění či novely některých smluv (tzv. protokoly).

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled všech smluv, které česká strana ratifikovala v průběhu roku 2012, přičemž u některých již víme, že se začnou uplatňovat od 1. ledna 2013 (s výjimkou Dánska již byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv). Pokud se dodatečně nedozvíme, že u některé z nich proběhla do konce roku výměna ratifikačních listin, začnou se uplatňovat až v roce 2014. V tabulce uvádíme informace o vzniku stálé provozovny, o srážkových daních z dividend, úroků a licenčních poplatků, případně další užitečné údaje.

 

Stát

Účinnost od

Stálá provozovna

Sazba – dividendy

Sazba – úroky

Sazba – licenční poplatky

Jiné

Bahrajn (59/2012 Sb. m. sml.)

1.1.2013

staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v období přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 12timěsíčním období

5 %

0 %

10 %

 

Barbados (69/2012 Sb. m. sml.)

1.1.2013

staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v období přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 12timěsíčním období

5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 %.

5 %

platby za autorská práva 5 %,  průmyslové licenční poplatky 10 %

 

Belgie –protokol měnící současnou smlouvu

 

beze změny

beze změny

beze změny

beze změny

zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

Dánsko

1.1.2013

rozšíření o službovou stálou provozovnu – 6  měsíců ve 12timěsíčním období

0 % při držbě alespoň 10 %; 0 % pro výplaty penzijním fondům, v ostatním případech 15 %

0 %

u autorských práv zůstává osvobození, průmyslové licenční poplatky – zvýšení z 5 % na 10 %

možnost zdanění příjmů v zemi zdroje při prodeji akcií nemovitostních společností, zdanění penzí ze státních systémů v zemi zdroje

Stát

Účinnost od

Stálá provozovna

Sazba – dividendy

Sazba – úroky

Sazba – licenční poplatky

Jiné

Hongkong (49/2012 Sb. m. sml.)

v ČR 1.1.2013, v HK 1.4.2013

staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v období přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 12timěsíčním období

5 %

0 %

10 %

 

Chorvatsko– protokol měnící současnou smlouvu (82/2012 Sb. m. sml.)

1.1.2013

beze změny

beze změny

beze změny

beze změny

zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

Kolumbie

 

staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v období přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 12timěsíčním období

5 % při držbě alespoň 25 % podílů, v ostatních případech 15 %

10 %

10 %

 

Nizozemí – protokol měnící současnou smlouvu

 

beze změny

beze změny

beze změny

beze změny

zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

Panama

 

staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v období přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 12timěsíčním období

10 %

5 % banky, 10 % ostatní případy

10 %

možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje

Polsko (102/2012 Sb. m. sml.)

1.1.2013

rozšíření o službovou stálou provozovnu – 6 měsíců ve 12timěsíčním období

5 % (současná smlouva  – 5 % v případě držby podílu alespoň ve výši 20 %, v ostatních případech 10 %)

snížení z 10 % na 5 %

zvýšení z 5 % na 10 %

 

Rakousko –protokol měnící současnou smlouvu (100/2012 Sb. m. sml.)

1.1.2013

beze změny

beze změny

beze změny

beze změny

zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

Stát

Účinnost od

Stálá provozovna

Sazba – dividendy

Sazba – úroky

Sazba – licenční poplatky

Jiné

Saudská Arábie

 

staveniště trvající déle než 6 měsíců, poskytování služeb v období přesahujícím 6 měsíců v jakémkoliv 12timěsíčním období

5 %

0 %

10 %

 

Švýcarsko – protokol měnící současnou smlouvu

 

upřesnění stálé provozovny jako staveniště

snižuje se z 5 % při držbě 25 % podílů na 0 %, při držbě 10 % podílů; osvobození dividend u penzijních fondů

beze změny

beze změny

zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti

Uzbekistán– protokol (92/2012 Sb. m. sml.)

1.1.2013

beze změny

ze současných 10 % obecně se mění na 5 % při držbě 25 %, v ostatních případech 10 %

beze změny

beze změny

možnost zdanění prodeje akcií v zemi zdroje

 

Smlouvy o výměně daňových informací 

V průběhu let 2011 a 2012 sjednala Česká republika několik smluv o výměně informací v oblasti daní se státy s nízkým či nulovým zdaněním (tzv. daňovými ráji). Tyto dohody poskytují tuzemským správcům nástroj, s jehož pomocí mohou prověřit, zda byl příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí řádně zdaněn. Součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech. Z následující tabulky je patrné, se kterými státy je smlouva sjednána a u které daně se uplatní.

 

Stát

Daně v ČR

Daně ve druhém státě

Účinnost od

Bermudy (48/2012 Sb. m. sml.)

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí, spotřební daně

přímé daně všeho druhu

1.1.2013

Britské Panenské ostrovy

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí

daň z příjmů, daň ze mzdy, daň z majetku

ratifikováno na české straně, dosud není platná/účinná

Guernsey (2/2013 Sb. m. sml.)

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí

daň z příjmů, DPH

použije se na  zdaňovací období počínající 9.7.2012

Jersey (51/2012 Sb. m. sml.)

daně všeho druhu

daně všeho druhu

1.1.2013

Kajmanské ostrovy

daně všeho druhu

 daně všeho druhu

podepsána v listopadu

Ostrov Man (3/2013 Sb. m. sml.)

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí

daň z příjmů a ze zisku, DPH

1.1.2013

San Marino (4/2013 Sb. m. sml.)

daně všeho druhu

daně všeho druhu

1.1.2013

 

Výměna informací v rámci EU 

Směrnice EU 77/799/EHS o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti bude transponována do českého práva zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní (sněmovní tisk 768). Termín implementace byl stanoven na 1. leden 2013. Tento termín Česká republika nesplnila, neboť návrh zákona je dosud ve Sněmovně po prvním čtení a bude dále projednáván nejdříve na lednové schůzi. Nový zákon nahradí v současnosti platný zákon č. 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní. 

Při srovnání se současnou úpravou lze konstatovat, že koncepce zákona č. 253/2000 Sb. zůstává zachována. Proces upravující mezinárodní spolupráci při správě daní jde však v řadě aspektů do větší hloubky a detailu. Mezinárodní spolupráce správců daně již nemá pouze povahu pomoci, ale stává se oboustranně přínosnou spoluprací, při níž si správci daně vzájemně poskytují informace, u nichž lze předpokládat význam pro správu daní (např. souběžné daňové kontroly, automatická výměna informací apod.). 

Poskytnutí informace žádajícímu státu bude možné odmítnout pouze ve velmi omezeném počtu případů. Získanou informaci bude také možné přeposlat třetím státům za předpokladu, že s tím stát poskytující danou informaci souhlasí. 

Daňové správy budou povinny reagovat během sjednaných lhůt: potvrdit přijetí žádosti o informaci do sedmi pracovních dnů a poskytnout informaci bezodkladně, nejdéle do dvou měsíců. Pokud nebude požadovaná informace k dispozici, bude možné prodloužit lhůtu do šesti měsíců s uvědoměním žadatele o situaci. Jazyk výměny informací bude na dohodě mezi zeměmi, překlad z češtiny do úředního jazyka konkrétní země bude poskytnut ve zvlášť odůvodněných případech.

 

Srážková daň ve výši 35 % z plateb do zahraničí

 Od 1. ledna 2013 se na příjmy zahraničních daňových rezidentů začne uplatňovat místo 15% srážkové daně srážka ve výši 35 %. Uvedená změna se nebude týkat poplatníků ze zemí EU a EHP a dále poplatníků z jurisdikcí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu umožňující výměnu informací o daňových poplatnících. Může se jednat o smlouvu o zamezení dvojího zdanění (ta obsahuje čl. 26 Výměna informací) či o smlouvu o výměně informací sui generis (tzv. TIEA) nebo o úmluvu Rady Evropy o vzájemné pomoci v daňových záležitostech. K této úmluvě přistoupila Česká republika teprve nedávno – podepsala ji 26. října 2012. Států účastnících se této úmluvy se nová úprava bude tedy týkat teprve po ratifikaci úmluvy českou stranou a jejím vydání ve Sbírce mezinárodních smluv. S většinou účastnických států této úmluvy máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, případně smlouvu o výměně informací. Mezi státy, u nichž se srážková daň ve výši 35 % v budoucnu neuplatní z důvodu účasti na této dohodě, patří Argentina, Kostarika a Ghana. Tabulku znázorňující aktuální status přistupujících členů naleznete na stránkách Rady Evropy

Úmluva pokrývá všechny druhy daní kromě cel a také platby na sociální pojištění. Umožňuje všechny typy výměny informací (na vyžádání, spontánní a automatickou), přičemž u automatické musí být vždy uzavřena ještě dvoustranná dohoda příslušných smluvních stran.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?