Hlavní navigace

Koordinační výbor: stavební a montážní práce po novele zákona o DPH

14. 3. 2012

Sdílet

Komora daňových poradců předložila Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) příspěvek, v němž navrhovala řešení některých nejasností panujících v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti (lokální reverse-charge) u stavebních a montážních prací.

Koncem února vydalo GFŘ k jednotlivým výše zmíněným řešením svá stanoviska, která uvádíme níže

 

Status příjemce plnění

Zákon o DPH pro aplikaci lokálního reverse-charge u stavebních a montážních prací vyžaduje, aby jak dodavatel, tak i odběratel byli plátci daně. Tuto podmínku GFŘ ve svých předchozích vyjádřeních zúžilo na situace, kdy je odběratel plátcem daně a zároveň přijímané plnění alespoň zčásti použije pro svoji ekonomickou činnost. Ověření této skutečnosti však může být značně problematické, někdy dokonce nemožné. Z tohoto důvodu komora navrhla tolerovat postup, kdy se dodavatel bude řídit výhradně dikcí zákona a uplatní lokální reverse-charge, aniž by ověřoval způsob použití plnění odběratelem. 

Zástupci GFŘ odmítli argumenty předkladatelů a naopak potvrdili svůj dosavadní názor: odběratel musí plnění pořizovat alespoň zčásti pro svoji ekonomickou činnost. Zároveň však GFŘ připustilo, že ověření této skutečnosti může být v praxi značně komplikované. Proto akceptuje jisté zjednodušení: pokud odběratel poskytne dodavateli platné DIČ, pohlíží se na něj bez dalšího jako na osobu splňující obě stanovené podmínky.

Otázkou nicméně zůstává, jak se bude (ne)poskytnutí DIČ v případě sporů prokazovat.

 

Opravy základu daně a výše daně

Opravy základu daně a výše daně se dle GFŘ provádějí zásadně v tom daňovém režimu, který byl uplatněn u původního plnění.

 

Zatřídění do klasifikace CZ-CPA

Konkrétní zatřídění plnění do klasifikace CZ-CPA nebylo předmětem zmíněného příspěvku. U samotného převodu nemovitosti nicméně GFŘ potvrdilo, že lokálnímu reverse-charge nepodléhá.

Problematikou zatřídění se bude zabývat jiný příspěvek, který KDP v brzké době předloží v rámci koordinačního výboru. O jeho obsahu Vás budeme informovat.

 

Kolize režimu lokálního reverse-charge s jinými režimy

V některých případech může dojít současně ke splnění podmínek pro aplikaci lokálního reverse-charge i pro uplatnění režimu intrakomunitárního reverse-charge. Podle GFŘ je lokální reverse-charge u stavebních a montážních prací režimem speciálním oproti běžnému mechanismu DPH, a má tedy přednost např. i před režimem intrakomunitárního reverse-charge.

  

Evidence podle § 92a zákona o DPH

Předkladatelé v příspěvku navrhovali, aby GFŘ povolilo drobným živnostníkům a řemeslníkům z důvodů velké administrativní zátěže podávat speciální evidence také v listinné podobě, nikoliv pouze elektronicky. Vzhledem k povinnosti přistupovat ke všem daňovým subjektům jednotně GFŘ tento požadavek zamítlo. 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?