Hlavní navigace

Legislativní novinky ze Slovenska

10. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 10. októbra 2013 schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.

Oproti očakávaniam sa v návrhu rozpočtu objavili aj:

* plán na predĺženie účinnosti osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach najmenej do roku 2016, zámer znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb od 1. januára 2014 na 22 %,

* zámer zaviesť od r. 2014 tzv. daňovú licenciu, ktorá predstavuje minimálnu platbu dane z príjmov aj pri vykázanom nulovom zisku alebo strate, a to pravdepodobne vo výške okolo 700 eur ročne, pričom suma nemusí byť rovnaká pre všetky právnické osoby.

 

Bližšie detaily týchto zámerov zatiaľ neboli oznámené, očakávame však, že čoskoro budú zverejnené príslušné legislatívne návrhy. V tejto súvislosti bola z programu októbrovej schôdze NR SR vypustená novela zákona o dani z príjmov a jej prerokovanie v druhom a treťom čítaní sa očakáva až v novembri 2013.

Od 1. októbra 2013 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje okrem iného aj nasledovné:

Ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný výkaz o výške vyplatených dividend a preddavkov podávať len elektronicky.

V prechodnom ustanovení sa upravuje rozdielny režim pre dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého v období, ktoré začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, oproti dividendám dosiahnutých zo zisku po tomto dátume. Zvýšená sadzba poistného (14 %) ako aj zvýšený maximálny vymeriavací základ (120-násobok priemernej mesačnej mzdy, t. j. 94 320 eur pre rok 2013) sa uplatní len na dividendy zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2013. Platiteľom preddavku na poistné z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2013, je platiteľ dividend – spoločnosť so sídlom na území SR.

 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?