Hlavní navigace

Návrh novely zákona o dani z příjmů na Slovensku

2. 12. 2010

Sdílet

Dňa 12. októbra 2010 bol prerokovaný v prvom čítaní v Národnej rade návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2011.

Nižšie uvádzame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré sú v návrhu novely obsiahnuté:

Fyzické osoby

* Vreckové poskytované zamestnancom pri zahraničných pracovných cestách bude zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti.

* Zrušenie výnimky pre zamestnancov vykonávajúcich povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej sestry, ktorí si už nebudú môcť znižovať príjmy zo závislej činnosti o náklady na svoje ďalšie vzdelávanie.

* Zjednotenie výšky paušálnych výdavkov pre daňovníkov, ktorým plynú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu na výšku 40% týchto príjmov.

* Zrušenie oslobodenia príjmov z predaja bytu a obytného domu, v ktorých mal daňovník trvalý pobyt po dobu dvoch rokov bezprostredne pred ich predajom.

* Zmena oslobodenia pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností a pri vybraných príjmoch podľa §8 zákona z päťnásobku životného minima na 500 eur.

* Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na účelové sporenie a životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie.

* Možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku/manžela iba pri príjmoch podľa §5 a §6 zákona (tzv. aktívne príjmy).

Právnické osoby

* Zrušenie oslobodenia príjmov obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku.

* Výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich slovenským nerezidentom nebudú predmetom dane z príjmov.

* Príjmom daňových nerezidentov zo zdrojov na území Slovenskej republiky bude i príjem z prenájmu, prevodu a iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky, a to i v prípade, ak im tento príjem bude plynúť od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou.

* Goodwill, resp. záporný goodwill, ktorý vznikne pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev bude možné zahrnúť do základu dane právneho nástupcu vo výške v akej bude vykázaný v účtovníctve nástupcu v súlade s §37 ods. 11 a 12 Postupov účtovania. Uvedené platí pri zlúčení, plynutí a rozdelení v reálnych hodnotách podľa §17c zákona o dani z príjmov.

 

Všeobecné pravidlá 

* Zrušenie zvýhodneného spôsobu odpisovania majetku obstarávaného formou zmlúv o finančnom leasingu, uzavretých po 31. 12. 2010. Nájomca bude takýto majetok odpisovať na ročnej báze a počas rovnakej doby odpisovania ako majetok obstaraný kúpou.

* Zosúladenie definície nehmotného majetku s účtovnou legislatívou.

* Zrážková daň zrazená z príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky bude považovaná za vysporiadanú a daňovníci nebudú mať nárok považovať zrazenú daň za preddavok. Výnimka z tohto pravidla bude platiť pre daň zrazenú z:

- príjmov športovcov, artistov, umelcov, ktorými sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou,

- licenčných poplatkov, úrokov, nájomného a ďalších taxatívne vymedzených príjmov plynúcich rezidentom iných členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru,

- príjmov z podielových listov vyplatených daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníkov nezriadených na podnikanie, Fondu národného majetku a Národnej banke Slovenska,

- výnosov z dlhopisov plynúcim právnickým osobám, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou a nepodnikajú na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne.

 

Zdroj: KPMG

 

 

Byl pro vás článek přínosný?