Hlavní navigace

Novela zákona o DPH – chystá se další vlna změn od roku 2011

6. 9. 2010

Sdílet

Značně rozsáhlá novela (107 bodů) má částečně reagovat na změnu evropské legislativy, z velké míry však implementuje záměry ministerstva financí, které nejsou evropskou legislativou povinně vyžadovány.

Ministerstvo financí uvolnilo v červnu do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2011. Nejvýznamnější změny této rozsáhlé novely uvádíme v následujícím souhrnu:

 

Vrácení DPH u nedobytných pohledávek 

Plátci DPH by měli mít možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tímto svoji daňovou povinnost. Okruh pohledávek, kterých se navrhovaná úprava týká, je však relativně omezený. Mělo by se jednat o pohledávky, které vznikly ve lhůtě šesti měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a které byly řádně přihlášeny a uznány soudem. Vrácení daně bude možné jen ve lhůtě do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost zaplatit daň.

 

Režim přenesení daňové povinnosti u některých lokálních plnění 

Z důvodu zamezení daňovým únikům zavádí návrh novely uplatnění tzv. mechanismu reverse-charge (přenesení daňové povinnosti na odběratele) u některých lokálních plnění. Tento mechanismus spočívá v tom, že dodavatel fakturuje plnění bez DPH, zatímco odběratel má povinnost příslušnou DPH vypočítat a uvést ve svém daňovém přiznání jako daňovou povinnost. Přitom si zároveň může (pokud splňuje zákonné podmínky) uplatnit odpočet z tohoto plnění. Z hlediska cash-flow je tento mechanismus obvykle výhodnější. V současné době je uplatňován pouze u přeshraničních transakcí (zejména u služeb) a u lokálních plnění pouze u dodání zlata. Mechanismus reverse-charge by se měl podle návrhu novely nově uplatňovat i u lokálního dodání stavebních a montážních prací, dodání šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami nebo při dodání benzinu a nafty přesahující stanovený limit 1500 litrů.

 

Ručení za odvod DPH 

Návrh obsahuje zcela nový institut ručení odběratele (plátce DPH) za odvedení daně dodavatelem. Ručení by mělo být aplikováno, pokud odběratel v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že:

* DPH nebude úmyslně zaplacena nebo

* dodavatel se dostane nebo dostal do postavení, kdy nemůže daň zaplatit nebo

* dojde ke zkrácení daně či vylákání daňové výhody.

Je zřejmé, že možnost vzniku ručení v rámci řádných transakcí může na odběratele přenášet poměrně značná rizika. V rámci připomínek připravovaných Komorou daňových poradců je proto navrhována implementace instrumentů, které by odběrateli umožňovaly se po splnění určitých podmínek ručení zbavit.

 

Možnost zdanění převodu nemovitostí 

Návrh umožňuje dobrovolné zdanění převodu nemovitostí, které by jinak bylo osvobozeno od DPH bez možnosti uplatnit nárok na odpočet. Návrh na druhou stranu uvádí povinnost plátce uplatnit DPH při převodu nemovitostí v případě, kdy uplatnil nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění.

 

Změna metody odpočtu DPH u nemovitostí a dalšího majetku 

Návrh novely prodlužuje lhůtu pro úpravu odpočtu daně při změně použití u nemovitostí z pěti na deset let. Zároveň u obchodního majetku, který není dlouhodobým (odpisovaným) majetkem, bude docházet k vyrovnání odpočtu, pokud u něj dojde ke změně použití z hlediska uplatnění odpočtu DPH (tj. např. dojde ke změně v koeficientu pro krácení nároku na odpočet). K vyrovnání bude docházet ve lhůtě pro uplatnění odpočtu (3 roky). Návrh novely dále mění u odpisovaného majetku, který plátce využívá pro ekonomickou činnost i pro činnost, která s ní nesouvisí, tj. např. pro soukromé účely, okamžik uplatnění kráceného nároku na odpočet: navrhuje se krátit odpočet již v okamžiku pořízení odpisovaného majetku, nikoliv až následně.

 

Skupinová registrace 

Návrh omezuje okruh osob, které mohou skupinu vytvořit. Skupinu budou moci vytvořit pouze osoby, které jsou kapitálově spojené. Pro kapitálové spojení bude vyžadován podíl alespoň 50 % (v současné době dostačuje 40 %) na základním kapitálu či hlasovacích právech. Jinak spojené osoby již nebudou moci skupinu vytvořit. V případě, že se na existující skupině podílí jinak spojené osoby, bude skupina povinna požádat o jejich vystoupení do 31. října 2012 (tedy s účinností od 1. ledna 2013). Návrh novely nerozšiřuje rozsah kapitálově spojených osob – například na „sesterské“ společnosti, aniž by ve skupině byla mateřská společnost.

 

Oprava základu daně a výše daně 

Podle návrhu v případě snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění bude nutné vždy vystavit daňový dobropis (v současném znění zákona je pouze implementována možnost tohoto postupu). K opravě odpočtu DPH na straně odběratele bude docházet již v okamžiku, kdy se dozvěděl o splnění podmínek pro snížení základu daně (například pro uplatnění slevy) a nikoliv až v okamžiku doručení daňového dobropisu.

V případě oprav z důvodu chybně vystaveného daňového dokladu, respektive chybně stanovené daně (např. chyba v uplatněné sazbě), kdy plátce odvede DPH ve vyšší než zákonné výši, bude možné tuto chybu opravit, avšak prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. S ohledem na značné dopady této změny lze očekávat, že tato oblast bude ještě před předložením návrhu novely Poslanecké sněmovně rozsáhle diskutována.

 

Nárok na odpočet DPH 

Návrh novely zákona omezuje uplatnění nároku na odpočet DPH u reklamních předmětů a obchodních vzorků. Plátci DPH by byli povinni sledovat účel použití těchto předmětů, a pokud bude souviset s uskutečňováním osvobozených plnění nebo plnění nesouvisejících s ekonomickou činností, nárok na odpočet buď vůbec nebudou moci uplatnit, nebo jej budou muset krátit koeficientem.

 

Změna místa plnění u B2B služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy a podobných služeb 

Změna pravidla pro stanovení místa plnění těchto služeb vyplývá z novely směrnice EU. Místem plnění při poskytování těchto služeb (včetně služeb organizátora akce) osobě povinné k dani (B2B) bude obecně místo sídla příjemce služby (s určitými drobnými výjimkami). Ve státě, kde budou tyto služby skutečně poskytnuty, bude DPH uplatňována pouze na oprávnění ke vstupu na tyto akce. Návrh novely obsahuje celou řadu dalších změn. Předpokládáme, že ještě dozná změn v rámci připomínkového řízení.

 

soutez_casestudy

Zdroj: Autoři pracují v KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?