Hlavní navigace

Proč ještě nevyužíváte faktoring?

7. 9. 2010

Sdílet

Vlastní proces posuzování a schvalování je velmi rychlý, často je otázkou několika dnů.

Faktoring. Ve světě žádaný a běžně používaný produkt financování provozních potřeb, v České republice zatím ne zcela doceněný. Přitom v období hospodářské recese plní úlohu finančního partnera firem v oblasti financování pohledávek a to i u společností, které banky odmítají financovat. Lepší dostupnost finančních zdrojů je však jenom část výhod, které poskytuje. Proč tedy české firmy po službách faktoringových společností sahají prozatím tak poskromnu? Je to dáno českou náturou, kdy stále ještě platí „co je doma, to se počítá“, nebo jde o pouhou neznalost firem a obavu jít a vyzkoušet něco nového?

 

Podívejte se, zda je faktoring právě pro vás

Obecně je faktoring vhodný pro všechny obory podnikání, ve kterých dochází k pravidelným dodávkám zboží nebo služeb na širší portfolio odběratelů s odloženou platební podmínkou 30 až 120 dnů. Dodavatelsko-odběratelské smlouvy by neměly obsahovat zákaz postupování pohledávek, postupovat a financovat lze pouze pohledávky nezatížené právy třetích osob. „Velká část klientů faktoringových společností je z řad malých a středních podniků výrobní povahy s proexportním zaměřením jako je např. metalurgie, chemie, elektro, hutní materiál, potraviny,“ uvádí Jana Němečková, předsedkyně Asociace faktoringových společností. „Dále jsou to dodavatelé do automobilového průmyslu, importní obchodní firmy dodávající velkoobchodům či maloobchodním řetězcům potraviny, spotřební zboží, hračky, textil a jiné“. Faktoring stále více využívají i společnosti z terciální oblasti ekonomiky, jako jsou reklamní a mediální agentury, bezpečnostní, úklidové či personální firmy atd. Pokud jde o odvětví, kde zvažujeme zahájení spolupráce pečlivěji, patří sem např. stavebnictví , finanční služby, dodávky investičních celků.

 

Oč vlastně jde? 

Faktoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku se splatností zpravidla do 90 dnů. Vedle financování oběžných prostředků formou klasického či eskontního úvěru představují spolu s forfaitingem účelový nástroj pro financování pohledávek v rámci oběžných aktiv. Zásadní odlišností od bankovních produktů je vazba na odkupované aktivum – pohledávky, které uživateli faktoringu vznikají z dodávek zboží nebo služeb. Faktor očekává platbu od odběratele a ne vrácení finančních prostředků od dodavatele. Proto lze touto formou financovat i firmy začínající nebo firmy s nižší finanční silou, o které banky zájem nemají. Faktoring je atraktivní svou jednoduchostí. Dodavatel uzavře smlouvu s faktoringovou společností o postoupení pohledávek a pravidelně postupuje vystavené faktury za schválenými odběrateli. Vlastní proces posuzování a schvalování je velmi rychlý, často je otázkou několika dnů. Po uzavření smlouvy proplácí faktoringová společnost od 75 do 90 procent nominální hodnoty pohledávky zpravidla následující den po postoupení, zbývající část je vypořádána při zaplacení odběratelem. Firma tak má k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací dodávky výrobků či služeb ihned po fakturaci.

 

Benefity, benefity a zase benefity… 

Faktoring není jenom o poskytování provozního financování. Faktor umí převzít riziko platební neschopnosti odběratele, pracovníci faktoringové společnosti mají znalosti o platební morálce řady odběratelů a mohou tak poskytnout dodavateli cenné informace o chování jeho odběratele, měli by efektivně a účinně spravovat pohledávku včetně jejího inkasa. Faktoringové společnosti mají dlouholetou zkušenosti v oblasti provozního financování, v rámci poradenství v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů tak mohou firmě ušetřit nemalé finanční částky. Důležitá je také rychlost a flexibilita. „Firmy v dnešní době oceňují rychlost v rozhodování faktoringových společností a způsob posuzování bonity jak dodavatele, tak odběratele. Faktor nenabízí řešení založené na minulosti firmy, ale na tom, kam směřuje její podnikání dnes,“ vysvětluje Němečková. „Čekáním na schválení úvěru může dodavatel ztratit nové příležitosti a zakázky a jeho podnikání přestává růst. Faktoring nabízí širokou škálu řešení, ze kterých si může firma vybrat podle své aktuální potřeby a s poskytnutými financemi tak může rychle a poměrně jednoduše dosáhnout svých podnikatelských záměrů.“ Při využití faktoringu nemusí firma čekat na zaplacení faktur od odběratele, peníze má okamžitě k dispozici, čímž stabilizujete své finanční toky. Tím, že faktoringová společnost umožňuje odložení splatnosti faktur až na 120 dnů, získává firma značnou konkurenční výhodu a atraktivní benefit pro stávající i nové odběratele. Ti mohou v době prodloužené splatnosti nakoupený výrobek či službu prodat nebo dále zhodnotit, čímž nezatěžují své cash flow. Při faktoringu odpovídá financování firmy dynamice jejího obchodu, není tak omezena úvěrovým limitem, jako u jiných forem financování. „Díky dostatku zdrojů dokážeme velmi rychle reagovat i na nemalé sezónní výkyvy obchodů našich klientů popř. na rychlý nárůst jejich obchodů “ říká Jana Němečková. „V rámci zajištění kreditních rizik také firmy chráníme před platební nevůlí či neschopností jejich odběratelů, a to až do výše sta procent.“ Faktoring můžeme vnímat i jako nedluhovou formu financování, faktoringem se nezvyšuje zadlužení firmy a firma si tím nesnižuje svůj úvěrový rating a přístup k úvěrovým zdrojům.

 

Správa pohledávek 

Stěžejní službou faktoringových společností je správa postoupených pohledávek. Ta v sobě obsahuje řadu služeb, jako je evidence pohledávek, jejich inkaso, upomínání včetně ověřování před lhůtou splatnosti, vymáhání, evidence a hlídání odběratelských limitů, které klientovi umožňují řídit si své odběratelské riziko. Tyto služby jsou zahrnuty do faktoringového poplatku a klient na ně nemusí vynakládat dodatečné náklady. Faktoring tak firmě šetří nejenom finanční náklady ale i čas, který by její zaměstnanec věnovat jednání s bankou, pojišťovnou a inkasní agenturou. Nasnadě je také otázka: zaměstnává každá firma odborného specialistu na provozní financování, a pokud ano, zajistí mu dostatek odborné práce tak, aby mohl stále růst v prospěch firmy?

 

Co to bude stát 

Náklady s využitím faktoringu se skládají ze dvou složek: z faktoringového poplatku za administraci a úroku, který je účtován z objemu poskytnutého financování. Faktoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky a obvykle se pohybuje od 0,2 do 1 %. Úroková sazba aplikovaná na čerpané zdroje se pohybuje na úrovni běžných sazeb účtovaných bankami u provozních úvěrů. Factoring však nelze brát jako jednostranné řešení pro překlenutí rozdílu mezi splatností dodavatelských a odběratelských faktur, ale především jako efektivní finanční nástroj pro profinancování růstu firmy bez komplikovaného vyjednávání s bankou a zvýšení jejího zisku cestou navýšení obratu nebo naopak úsporami při nákupu jejich vstupů.

 

Jak jsou kostky vrženy? 

ICTrocenka

Jak už bylo řečeno, faktoring má nezastupitelnou roli v oblasti provozního financování firem. Zná potřeby firem ve specifických oblastech podnikání, je rychlý a flexibilní. „Do budoucna očekáváme růst faktoringového financování narušený dopadem celosvětové krize především v roce 2009,“ doplnila Němečková. Pro další růst hovoří stále ještě malý poměr faktoringového obratu k HDP ve srovnání s vyspělými ekonomikami, zvýšený zájem klientů vzhledem k rigiditě bankovního sektoru, který po krizovém roce 2009 nebude na rostoucí poptávku tak rychle reagovat a navyšovat společnostem úvěrové limity. Podniky tak budou muset i nadále hledat alternativní financování, což jim poskytuje právě faktoring.

 

Byl pro vás článek přínosný?