Hlavní navigace

Novela zákona o DPH s účinností od roku 2013

6. 4. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH. Ta by měla nabýt účinnosti spolu se začátkem roku 2013.

V průběhu legislativního procesu lze očekávat úpravu znění konkrétních paragrafů, proto níže uvádíme pouze stručný přehled hlavních změn.

 

Osvobození při převodu nemovitosti

Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, by se měla prodloužit ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.

 

Elektronické daňové doklady

Návrh novely snižuje administrativní zátěž v případě vystavování elektronických daňových dokladů, u nichž nově nebude vyžadován elektronický podpis. S elektronickou podobou faktury však bude muset souhlasit odběratel.

 

Zároveň jsou výslovně definovány pojmy věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost, což jsou povinnosti, které daňové doklady (ať listinné či elektronické) budou muset splňovat v okamžiku jejich vystavení i po celou dobu archivace. Způsob zajištění těchto vlastností dokumentů pak bude záviset na samotných daňových subjektech.

 

Závazné posouzení u dodávek šrotu a odpadu

Od 1. ledna 2013 by mělo být možné žádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží podle ustanovení § 92c (šrot a odpad) podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge. Za posouzení uhradí plátce správní poplatek 10 tisíc Kč.

Původně ministerstvo zamýšlelo zahrnout do novely i možnost závazného posouzení u režimu DPH používaného u stavebních a montážních prací. Finální verze návrhu nicméně tuto možnost neobsahuje.

 

Daňové přiznání pouze elektronicky

Daňová přiznání a také oznámení o změně registračních údajů by měli plátci po účinnosti novely podávat pouze elektronicky. Dnes se tato povinnost týká jen podávání souhrnných hlášení a zvláštních evidencí k dodávkám zboží a služeb podléhajících lokálnímu reverse-charge.

 

Místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku

V případě dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku (vyjma rekreační lodi osobě nepovinné k dani, tj. B2C) by se místo plnění mělo nově řídit místem pobytu zákazníka (bydlištěm).

 

Pojišťovací služby

Navrhuje se změna definice osvobozených pojišťovacích činností, která by měla odrážet judikaturu Soudního dvora EU v této oblasti. Změna se dotýká zejména služeb souvisejících s pojišťovací a zajišťovací činností, kdy z osvobození jsou vyloučeny zejména služby v oblasti likvidace pojistných událostí.

 

Ostatní změny

Návrh obsahuje další změny, zejména v definicích a struktuře ustanovení upravujících registraci, vznik plátcovství a zrušení registrace k DPH. V návaznosti na již platné změny evropské legislativy se mění také definice stálé provozovny pro účely daně z přidané hodnoty.

V oblasti vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží dochází rovněž ke změnám. Dosavadní tiskopis bude zrušen a nahrazen dokladem o prodeji.

 

 

Zdroj: KPMG

ICTrocenka

 

Foto: © froxx - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?