Hlavní navigace

Novela zákona o účetnictví schválena v květnu vládou

17. 6. 2010

Sdílet

Navrhuje se, aby konsolidující účetní jednotka nebyla povinna konsolidovat, pokud by konsolidovala pouze účetní jednotky jednotlivě nebo v souhrnu nevýznamné a pokud by k podání věrného a poctivého obrazu účetnictví postačovala individuální účetní závěrka konsolidující účetní jednotky.

Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o účetnictví, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2011. Vláda návrh na své schůzi 10. května 2010 schválila s tím, že bylo uloženo ministru financí vypracovat konečné znění návrhu s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády. Mezi nejvýznamnější změny a nová ustanovení, které návrh novely přináší, mimo jiné patří: 

Výjimka z povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku 

V novele se navrhuje, aby konsolidující účetní jednotka nebyla povinna konsolidovat, pokud by konsolidovala pouze účetní jednotky jednotlivě nebo v souhrnu nevýznamné a pokud by k podání věrného a poctivého obrazu účetnictví postačovala individuální účetní závěrka konsolidující účetní jednotky. Toto ustanovení je navrhováno v souladu s již schválenou změnou směrnice 83/349/EHS pro ty případy, kdy společnost nemá povinnost používat mezinárodní účetní standardy.

Dále je v novele zákona navrhováno osvobození od povinnosti konsolidovat v případech, kdy účetní jednotka má pouze podstatný vliv v jedné nebo i více společnostech a nemá rozhodující vliv v žádné společnosti.

 

Použití mezinárodních účetních standardů 

Povinnost emitentů cenných papírů účtovat a sestavovat účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů zůstává v návrhu novely v podstatě beze změny. Nově jsou navržena ustanovení, která by upravovala následující oblasti:

Pokud dojde v průběhu účetního období k uvedení cenných papírů na regulované trhy nebo naopak k jejich stažení z trhu, má emitent možnost volby, pokud jde o účetní období, za které v případě uvedení papírů na trh již použije mezinárodní účetní standardy a naopak za které v případě stažení papírů z trhu již sestaví účetní závěrku podle českých předpisů.

Jestliže cenné papíry přestanou být v průběhu účetního období obchodovány na regulovaném trhu a nejvyšší orgán společnosti rozhodne do konce daného účetního období, že do tří let budou emitovány a na regulovaném trhu obchodovány nové cenné papíry, může účetní jednotka i nadále používat mezinárodní účetní standardy, tj. nemusí na přechodnou dobu přecházet na účtování podle českých předpisů.

Konsolidovaná účetní jednotka může rozhodnout, že bude účtovat a sestavovat účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů, jestliže konsolidující účetní jednotka, ať už česká nebo zahraniční, používá pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. Takové rozhodnutí musí být schváleno nejvyšším orgánem účetní jednotky. Pro účely zjištění základu daně však bude stále třeba stanovit výsledek hospodaření podle českých účetních předpisů.

Konsolidující účetní jednotka může rovněž rozhodnout, že bude účtovat a sestavovat individuální účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů, jestliže je používá pro sestavení konsolidované účetní závěrky. I toto rozhodnutí musí být schváleno nejvyšším orgánem účetní jednotky.

 

Sankce za porušení zákona o účetnictví 

Navrhuje se rozšířit sankce za protiprávní jednání při vedení účetnictví tak, aby postihovaly i účetní jednotky, které mají zásadním způsobem podhodnocena aktiva, ze kterých se tyto sankce vypočítávají.

 

Další změny 

Zahraničním fyzickým osobám, které podnikají, se dle návrhu umožňuje vést účetnictví za stejných podmínek jako je tomu u podnikající české fyzické osoby, resp. například do obratu ve výši 25 mil. Kč nevést účetnictví vůbec, ale vést pouze daňovou evidenci.

Návrh zužuje povinnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o změnách peněžních toků, které by měla napříště sestavovat vybraná účetní jednotka (zejména organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje) pouze v případě, že překročí jedno ze tří hodnotových kritérií, tj. 40 mil. Kč hrubých aktiv, 80 mil. Kč obratu nebo 50 zaměstnanců.  

 

Zdroj: KPMG

 

  

 

 

Byl pro vás článek přínosný?