Hlavní navigace

Novinky z dotačních programů

2. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © .AGA. - Fotolia.com
Výzva programu Epsilon: Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila začátkem května 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Program přímo navazuje na postupně končící programy TIP a ALFA.

 Cílem programu EPSILON je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech a službách. Program usiluje zejména o podporu průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.  Program se člení do tří podprogramů – Znalostní ekonomika, Energetika a materiály a Životní prostředí. Vedle návrhu projektu musí žadatel prokázat potřebnost řešení projektu, a to formou provedeného průzkumu trhu, případně průzkumem budoucího uplatnění výsledků a jejich přínosů. 

Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 48 měsíců. Nejzazší termín pro ukončení projektu je 31. květen 2019 a nejdříve možný začátek řešení 1. leden 2015. 

Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace. Míra podpory bude stanovena jako procento způsobilých nákladů projektu. Dle zkušeností z předchozích programů se očekává průměrná výše podpory ze státního rozpočtu ve výši 10 mil. Kč na projekt. 

Návrh projektu a další přílohy musí být předány TAČR do 30. června 2014 prostřednictvím elektronického systému, který je dostupný přes webové stránky www.tacr.cz. Zároveň je nutné odeslat příslušné potvrzení do datové schránky poskytovatele. Úplné znění programu EPSILON, zadávací dokumentaci a další dokumenty k této veřejné soutěži jsou publikovány na internetové adrese http://www.tacr.cz/index.php/cz/.

 

Výzva programu Potenciál 

Dne 30. dubna 2014 oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) záměr vyhlásit výzvy k podávání žádostí do programů Rozvoj (určeno pouze pro malé a střední podniky) a Potenciál v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). MPO předběžně avizuje budoucí podmínky programů tak, aby podnikatelé mohli začít s přípravou svých projektů. Vyhlášení výzvy pro program Potenciál se předpokládá v průběhu května 2014. 

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky se následně využijí ve výrobě (jedná se tedy o investice v oblasti výzkumu a vývoje, nikoliv o investice do rozšíření výroby). Výzva je určena i velkým podnikům, přičemž jsou vymezena podporovaná odvětví. Podpořeny budou pouze projekty realizované na území ČR (vyjma hl. m. Prahy). 

V rámci II. prodloužení 3. výzvy programu Potenciál může být poskytnuta dotace v rozmezí 1 až 25 mil. Kč na projekt. V regionech se soustředěnou podporou státu je dotace poskytována ve výši 1 až 50 mil. Kč. Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 mld. Kč. Míru podpory stanoví výzva. Způsobilými výdaji jsou investiční náklady na pořízení dlouhodobého majetku, přičemž jednotlivé kategorie jsou procentuálně vymezeny. 

Předpokládaný příjem registračních žádostí bude probíhat od 9. června 2014 do 9. července 2014, příjem plných žádostí pak od 9. června 2014 do 18. srpna 2014. Více informací naleznete na internetové adrese http://czechinvest.org/potencial.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?