Hlavní navigace

Odpočet DPH z faktur vystavených neplátcem

20. 7. 2011

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
V poslední době se v rámci kontrol finančních úřadů stále častěji setkáváme se situací, kdy si plátce uplatnil nárok na odpočet z faktury vystavené osobou, která v okamžiku vystavení faktury (při uskutečnění plnění) nebyla k DPH řádně registrována.

Touto problematikou se nedávno zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Diskuse se mimo jiné opírala o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v případě C-438/09 Dankowski.

V uvedeném případě Soudní dvůr konstatoval, že plátce by měl mít nárok na odpočet DPH u služeb poskytnutých jinou osobou povinnou k dani, která měla být registrována k DPH, avšak z důvodu nesplnění registrační povinnosti registrována není.

Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství by nárok na odpočet u příjemce plnění mohl být uznán v případě, že se dodavatel (před uskutečněním příslušného plnění) měl stát plátcem daně z titulu přijetí služby od osoby povinné k dani se sídlem mimo Českou republiku (podle § 9 odst. 1 zákona o DPH). Dodavatel se totiž stává plátcem ze zákona již dnem přijetí takové služby a případná registrace má pouze deklaratorní povahu.

Obdobně by v případě, kdy dodavatel (osoba povinná k dani) nesplnil svoji registrační povinnost při překročení obratu podle § 6 zákona o DPH, mohl být nárok na odpočet u příjemce plnění uznán, pokud k tomuto plnění došlo až v době, kdy by dodavatel byl plátcem, pokud by svoji registrační povinnost splnil.

V obou případech se předpokládá, že dodavatel vystavil a odběratel má k dispozici doklad (fakturu) se všemi náležitostmi daňového dokladu (samozřejmě kromě daňového identifikačního čísla dodavatele).

Návrh novely zákona o DPH, který by měl nabýt účinnosti do 1. ledna 2012, již tuto problematiku zapracovává přímo do textu zákona.

Je tedy zřejmé, že ani v případě, kdy přijatou fakturu vystavil „neplátce“ a finanční úřad při daňové kontrole uplatněný odpočet zpochybnil, nemusí být situace zcela ztracena. Významné bude, zda plátce, který si nárok uplatnil, bude schopen prokázat, že dodavatel měl být již v okamžiku plnění k DPH registrován a tuto povinnost nesplnil. Prokazování této skutečnosti může být v praxi obtížné, avšak v mnoha případech lze povinnost dodavatele se k DPH registrovat dovodit alespoň nepřímými prostředky.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Gina Sanders - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?