Hlavní navigace

Opatrnosti nikdy nezbývá: o pojištění pro finančního ředitele

1. 2. 2010

Sdílet

Pokud je finanční ředitel současně členem představenstva nebo členem dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelem společnosti s ručením omezeným, má z právního hlediska větší odpovědnost, než jaká plyne ostatním zaměstnancům ze zákoníku práce.

Práce finančního ředitele ve firmě je pozicí velice odpovědnou. Finanční ředitel může stejně jako každý jiný zaměstnanec způsobit finanční škodu, ať již z důvodu nedostatečných zkušeností, z nedbalosti či prostého omylu. Snížit možnou škodu je možné dokonalou organizací práce, pravidelným vzděláváním, vedením písemných záznamů z provedených důležitých manažerských rozhodnutí a sjednání soukromého pojištění odpovědnosti.

Výkon funkce finančního ředitele může spadat jak do kategorie odpovědnosti zaměstnance (například hlavního účetního), tak i do kategorie odpovědnosti plynoucí z jeho případného členství ve statutárním orgánu nebo dozorčí radě společnosti. Rizika plynoucí z odpovědnosti finančních ředitelů mohou snížit pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu povolání, pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a dozorčích rad, pojištění profesní odpovědnosti a pojištění odpovědnosti manažerů. Každé z uvedených pojištění má jiný rozsah pojistného krytí a chrání tedy manažera před jinými riziky.

Finanční ředitel se může pojistit v rámci pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli. Škoda může být firmě způsobena z důvodu nedbalého plnění pracovních povinností, ztrátou svěřeného předmětu k výkonu práce, škodu způsobenou v souvislosti s řízením svěřeného automobilu od zaměstnavatele a podobně. Z pojištění se hradí škoda způsobená zaměstnavateli bez ohledu na to, zda se jedná o škodu na majetku či o finanční škodu. Některá pojištění kryjí rovněž finanční sankce v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a pojistného. Finanční škody jsou však z plnění pojišťovny vyloučeny, neboť mají výchovný charakter.

Je-li finanční ředitel současně hlavním účetním, může být jeho odpovědnost kryta i z pojištění profesní odpovědnosti. U profese účetního mohou pokuty a penále představovat podstatný a mnohdy i jediný typ škody, který svou činností může účetní způsobit. Finanční škody jsou tedy s určitými omezeními předmětem pojistného krytí tohoto pojištění. Jde například o majetkové sankce uložené finančním orgánem, státní správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou ve formě pokut a podobně.

Pokud je finanční ředitel současně členem představenstva nebo členem dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelem společnosti s ručením omezeným, má z právního hlediska větší odpovědnost, než jaká plyne ostatním zaměstnancům ze zákoníku práce. Jde především o povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, neporušit zákaz konkurence, povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti a desítky dalších povinností. Část této odpovědnosti je možné pojistit pojištěním D&O. „D&O“ je anglická zkratka pro „Directors and Officers Liability“. Z pojištění jsou však vyloučeny schodky na finančních hodnotách, jejichž správou byl vedoucí pracovník pověřen, stejně tak pokuty a penále. Některé pojišťovny poskytují modernější formu pojištění D&O, takzvané pojištění manažerů, které je určeno nejen členům statutárního či dozorčího orgánu společnosti, ale pojistné krytí může být rozšířeno i na zaměstnance vykonávající manažerskou či kontrolní funkci. Pojištění je tedy určeno i pro finanční ředitele, kteří současně nezastávají funkci člena statutárního orgánu nebo dozorčí rady.

Pojistné krytí pojištění manažerů zahrnuje i pojištění určitého jednání proti zaměstnanci. Může jít o neplatné skončení pracovního poměru, porušení rovného zacházení, zavádějící jednání při zastupování nebo zavádějící inzerci nebo reklamu, protiprávní diskriminaci nebo sexuální či jiné obtěžování. Z pohledu finančních ředitelů je důležité, že v pojistném krytí jsou zahrnuty i pokuty a penále, náklady na šetření a náklady na očištění dobrého jména.
Je nutno rozlišovat finanční škodu a pokuty/penále. Občanskoprávní pokuty a penále znamenají pokuty a penále, které je společnost nebo pojištěná osoba povinna zaplatit správnímu nebo regulatornímu orgánu v důsledku porušení povinností. Může jít o pokuty a penále v případě chybných rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele, nebo regulace v různých odvětvích. Pokuty, penále a jiné sankce vyplývající z porušení právních předpisů upravujících daně a poplatky je možné pojištěním odpovědnosti zajistit pouze do výše limitu uvedeného v pojistné smlouvě.

Finanční škoda představuje například ušlý zisk, storno poplatky, úhrady za marnou jízdu, úhrady za neuskutečněné nasmlouvané akce, regresní náhrady všeho druhu apod. V praxi to například znamená, že udělí-li finanční úřad pokutu finančnímu řediteli, tedy přímo pojištěné osobě, plní pojišťovna pouze do stanoveného limitu pro pokuty a penále. Jde-li o pokutu udělenou společnosti, respektive firma je pokutu oprávněna za finančního ředitele zaplatit a zaplatí ji, dívá se pojišťovna na tuto pokutu jako na finanční škodu a plní do výše sjednané celkové pojistné částky. Mezi pojišťovny, které nabízejí pojištění odpovědnosti manažerům, patří například pojišťovna Chartis, Allianz nebo ACE European.

Byl pro vás článek přínosný?