Hlavní navigace

Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

3. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Zákon o DPH umožňuje již od 1. dubna 2011 opravit výši DPH u zdanitelných plnění poskytnutých plátcům v insolvenčním řízení v případě, že nedošlo k úhradě pohledávky vzniklé z takového zdanitelného plnění.

Ve výše zmíněné souvislosti bylo nutné řešit řadu nejasností, mimo jiné také možnost opravy DPH u pohledávek, které vznikly ze zdanitelných plnění uskutečněných před účinností příslušné novely zákona, tedy před 1. dubnem 2011. Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo v souvislosti s touto problematikou v červenci 2011 Informaci, v níž možnost provedení opravy DPH i u pohledávek vzniklých před 1. dubnem 2011 potvrdilo.

 

V polovině dubna 2013 řešil tuto otázku také Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. 9 Afs 69/2012-47 ze dne 11. dubna 2013. NSS se zabýval kasační stížností finančního ředitelství ve věci opravy DPH podle § 44 na straně dlužníka, kdy dlužník byl na základě provedené opravy povinen snížit uplatněný nárok na odpočet.

 

Oprávnění provést opravu DPH představuje podle NSS právo dodavatele snížit původně uplatněnou DPH, již uplatnil v souvislosti s dodávkou zboží nebo poskytnutím služby v minulosti. Fakticky proto nedochází ke změně původního plnění ani k novému plnění. Přestože se oprava DPH dle zákona o DPH formálně považuje za samostatné plnění, podle NSS je tato oprava pouze právem souvisejícím s již uplatněnou daní. Na základě této skutečnosti dospěl NSS k závěru, že na posuzovanou věc se plně vztahuje přechodné ustanovení, podle něhož se při uplatnění práv a povinností souvisejících s DPH za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti daného zákona použijí dosavadní právní předpisy. To znamená, že v případě pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná před 1. dubnem 2011 se podle NSS použije zákon o DPH platný před 1. dubnem 2011, a opravu proto nelze provést.

 

GFŘ na tento rozsudek reagovalo vydáním dodatku k původní Informaci, kterým potvrdilo výklad uplatňovaný NSS v uvedeném rozsudku, tedy že opravu DPH u pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011 nelze provést. GFŘ zároveň oznámilo, že postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné až po vydání tohoto dodatku, tedy po 26. dubnu 2013. Opravy / snížení DPH na straně věřitele provedené před tímto datem by proto správci daně neměli zpochybňovat, přestože se týkaly pohledávek ze zdanitelných plnění uskutečněných před 1. dubnem 2011. Na straně dlužníka by pak bylo možné zvážit podání dodatečných daňových přiznání za období, v němž byl nárok na odpočet u těchto zdanitelných plnění na základě provedené opravy snížen.

 

 

Zdroj: KPMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?