Hlavní navigace

Přechod pod působnost Specializovaného finančního úřadu

23. 11. 2011

Sdílet

Za den platby je považ ován den jejího připsání na účet správce daně, nikoli den odeslání. Při placení daně bude tedy třeba zohledňovat den, kdy by měl správce daně platbu obdržet.

Od 1. ledna 2012 vznikne Specializovaný finanční úřad (SFÚ), do jehož působnosti budou spadat tyto subjekty:

* tzv. velké subjekty, tedy právnické osoby s ročním obratem přesahujícím 2 miliardy Kč; toto kriterium budou k 1. lednu 2012 splňovat ty daňové subjekty, které stanoveného obratu dosáhly ve zdaňovacím období roku 2010,

* banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, pobočky zahraničních pojišťoven, zajišťovny a pobočky zahraničních zajišťoven,

* členové skupiny pro účely DPH, pokud alespoň jeden z jejích členů bude vybraným subjektem podle předchozích bodů. 

SFÚ u vybraných subjektů převezme správu všech daní, vyjma těch, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů, tj. například u daně z nemovitostí nebo daně z převodu nemovitostí. Podle uvedeného kriteria však není zcela zřejmé, zda v kompetenci SFÚ bude rovněž správa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Dle sdělení v tisku bude mít SFÚ šest poboček, a to v Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Daňové subjekty budou moci se SFÚ komunikovat i prostřednictvím těchto poboček. Daňová přiznání tedy bude možné podávat rovněž u nich.

V Parlamentu se v současné době (stav 13. 11.) jako součást tisku č. 377 nachází novela zákona o územních finančních orgánech, která mj. stanoví pravidla pro přechod daňových subjektů pod působnost SFÚ.

Finanční úřady již pravděpodobně vybraly subjekty, které výše uvedená kriteria splňují. Je možné, že těmto subjektům budou zasílat rozhodnutí o přeregistraci ještě do konce roku 2011 nebo na počátku roku 2012. V rozhodnutí o přeregistraci bude stanoveno datum, k němuž místní příslušnost přejde na SFÚ. Od tohoto data bude subjekt činit všechna podání k SFÚ (kromě těch daní, jejichž agenda na SFÚ nepřešla). Subjektům, které výše uvedená kritéria splnily, a v roce 2012 neobdrží rozhodnutí o přeregistraci, lze doporučit, aby se obrátily na svého dosavadního správce daně.

Obdrží-li například společnost, splňující některé z uvedených kriterií, v prosinci 2011 rozhodnutí svého současného správce daně o přeregistraci k SFÚ, může být jako datum přechodu stanoven např. 21. leden 2012. V případě, že by společnost za této situace podávala přiznání k DPH za prosinec 2011 již v předstihu dne 18. ledna 2012, měla by je adresovat dosavadnímu správci daně. Je však třeba, aby přiznání bylo stávajícímu správci daně doručeno ještě do 20. ledna 2012. Pokud ale přiznání k DPH podá až 25. ledna 2012, bude ho již muset adresovat SFÚ, resp. jedné z jeho šesti poboček. Placení daní změna ovlivní obdobně. Za den platby je považ ován den jejího připsání na účet správce daně, nikoli den odeslání. Při placení daně bude tedy třeba zohledňovat den, kdy by měl správce daně platbu obdržet.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?