Hlavní navigace

Rodinné firmy může čekat revoluční změna

2. 1. 2017

Sdílet

Proč jsou české rodinné firmy (RF) stále přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Jak by se to dalo změnit? Ve vyspělém západním světě se rodinným firmám věnuje velká pozornost. Rodinné podniky jsou stabilnější, odolnější vůči ekonomickým výkyvům a ke svým zaměstnancům zodpovědnější.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila v prosinci 2016 celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru. Nezbytným krokem je odlišné pojetí rodinných firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním hospodářství. Předkládá proto legislativní změnu, což umožní specifickou podporu rodinných firem z národních i evropských zdrojů.

Podnikatelé, akademici a politici se setkali na přelomové tuzemské konferenci k rodinnému podnikání, kterou uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze. Jedním z hlavních výstupů diskuse je ukotvení pojmu rodinného podnikání v ČR. Pokud změny nakonec schválí Poslanecká sněmovna, bude se jednat o revoluční změnu, která umožní čerpat rodinným podnikům specifickou podporu.

 

AMSP ČR připravuje mechanismus, který naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje na mimořádný vliv RF na ekonomiku, ale současně se i sděluje, že neexistuje jednotná evropská definice a členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu RF a jasné institucionální podpoře RF.

 

Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit, podobně jako se tak stalo v celé řadě zemí EU. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečný.

 

Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy, kterými jsou podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných farem. Klíčovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou především vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování.

AMSP ČR proto po diskusi s podnikatelskou, veřejnou i akademickou sférou následuje další země EU a ve spolupráci s Ambruz & Dark Deloitte Legal předkládá definici pro tuzemské prostředí, která splňuje jak požadavky a doporučení EU, tak odpovídá potřebám a podmínkám národním. Definice vychází z podobné aktivity, která vznikla na Slovensku, přičemž slovenské pojetí podnikatelského prostředí je našemu velmi blízké.


(1) Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost, anebo rodinná živnost, anebo rodinná farma.

(2) Rodinnou obchodní společností je společnost s ručením omezením anebo akciová společnost, v které členové rodiny vlastní nadpoloviční většinu souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů základního kapitálu společnosti a nejméně jeden z členů rodiny je členem statutárního orgánu anebo statutárním orgánem rodinné obchodní společnosti.

(3) Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení.

(4) Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení.

(5) Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.


Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR k tomu uvádí: „Rádi hovoříme o významu rodinných firem, ale doposud neexistoval žádný konkrétní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom o segment, u kterého se nám jakákoliv vložená investice několikanásobně vrátí. Rodinné podniky jsou základem obslužnosti regionů, nositelé tradic a vyhledávaní zaměstnavatelé. Jsou stabilním obchodním partnerem, spolehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie. Proto je nezbytné urychleně v naší legislativě ukotvit moderní definici rodinné firmy a zahájit jejich systematickou podporu.“

soutez_casestudy


Podle Andreje Babiše, 1. místopředsedy vlády a ministra financí, představují rodinné podniky příklad dobrého hospodáře a základ úspěšné ekonomiky, a stát by proto měl hledat cesty, jak rodinné podnikání podporovat, a to i legislativně. Konkrétně uvádí: „Rodinná firma není místem, kde je dovoleno plýtvat zdroji, kde se ztrácejí peníze v temných dírách vedoucích do kapes šedých eminencí nebo rovnou managementu samotnému. Proto jsou pro mě atributy rodinných firem inspirací i v oblasti veřejné správy.“

 

Byl pro vás článek přínosný?