Hlavní navigace

Ručení za nezaplacenou daň: novela zákona o dani z přidané hodnoty

12. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která je účinná od 1. ledna tohoto roku, zavádí mj. v § 109 odst. 2 ručení za nezaplacenou DPH.

Konkrétně k výše uvedenému: podle tohoto paragrafu ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH, jestliže úplata za zdanitelné plnění je poskytnuta zčásti nebo zcela bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který zveřejněn. Tím se myslí zveřejněn správcem daně.

 

K povinnostem vyplývajícím ze vzniku registru plátců DPH 

Výše zmíněná novela také zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce. Ti jsou zveřejňováni. V souvislosti se vznikem těchto institutů, tj. ručení i nespolehlivého plátce byla pro daňové subjekty zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost a určit ta čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stávající plátci (ti, kteří byli plátci DPH už před účinností nového zákona o DPH) měli povinnost v prvních dvou měsících tohoto roku tyto údaje také doplnit.

 

Registr plátců DPH

 

K on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH a ověření jejich bankovních účtů slouží tedy od 1. dubna webová služba, jejíž technické parametry jsou zveřejněny na stránkách podpory MF ČR: www.daneelektronicky.cz

Pro základní informaci je dobré vědět:

*Vstupem služby bude jedno nebo více DIČ (maximálně 100).

* Výstupem bude pro každé poptávané DIČ stav nespolehlivosti, seznam aktuálních evidovaných bankovních účtů a číslo FÚ, případně informace o tom, že subjekt nebyl v registru nalezen.

* Stav nespolehlivosti může nabývat hodnot:
ANO (plátce DPH je nespolehlivý),
NE (plátce DPH je spolehlivý),
NENALEZEN.
V případě, že je plátce nespolehlivý, je uvedeno i datum zveřejnění nespolehlivosti.
U každého evidovaného účtu je uvedeno datum zveřejnění účtu.

 * V odpovědi na dotaz je dále datum generování odpovědi a atributy "statusCode" a "statusText", tyto mohou nabývat hodnot:
0 … OK - Tento stav bude vracen v případě, že vše proběhne v pořádku. Odpověď bude obsahovat informace k požadovaným DIČ.
1 … OK - příliš mnoho DIČ v dotazu. Vráceno bude pouze prvních 100 subjektů.
- Tento stav bude vracen v případě, že volající uvede více než je povolené množství DIČ v dotazu. Odpověď bude obsahovat informace k prvním 100 požadovaným DIČ z dotazu.

 * Technologická odstávka služby: 0:00 – 0:10.
-Tento stav bude vracen v době mezi 0:00 a 0:10, kdy bude probíhat pravidelná odstávka webové služby z důvodu aktualizace dat.

 * Plánovaná technologická odstávka z důvodu údržby bude probíhat každou neděli 3:00 –4:00.

 

Podmínky služby
Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům (identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

* odešlou k vyřízení více než 10 000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby),

* odešlou k vyřízení více než 2 000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby),

* odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou,

* se snaží o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací,

* používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace,

* opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky,

* opakovaně posílají stejné požadavky,

* obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres,

* automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

 

Čas na zažití 

Jde o novou praxi, která klade na poplatníky zcela nové nároky. I Generální finanční ředitelství si bylo vědomo novosti tohoto typu ručení a zatížení, které je s tím spojeno. V zájmu toho, aby bylo podnikatelské veřejnosti umožněno lépe se připravit na novou praxi, rozhodlo se, že zatím nebude poplatníky, kterým podle § 109 odst. 2 písm. c) vznikla řučitelská povinnost, vyzývat ke splnění této povinnosti a to až do data 30. 9. 2013

Jinými slovy podnikatelská veřejnost má následujících pět měsíců čas na to, aby se s novou aplikací lépe seznámila, zvykla si na nový způsob ověřování bankovních účtů svých obchodních partnerů a aby se s ním „sžila“ aniž by v uvedené době byla ze strany správců daně vyzývána k splnění ručitelské povinnosti, která by jim podle výše uvedeného paragrafu ve vymezeném odbobí vznikla.

Uvedené období dále umožní správcům daně zveřejněná čísla účtů ověřit. Podle informací z MF stále probíhá nahlašování těchto údajů (přesto, že zákonná lhůta již uplynula) a navíc plynule probíhá proces změn. Pracovníci finanční správy totiž vidí vzhledem k charakteru účelu, pro který se registr vytvořil, jako potřebné čísla peněžních ústavů ověřovat a tak tak činí.

Cloud24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?