Hlavní navigace

SDEU: režim DPH u zprostředkování převodu akcií spojeného s převodem vlastnického práva k nemovitosti

26. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © arahan - Fotolia.com
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém rozsudku ze dne 5. července 2012 (C-259/11 DTZ Zadelhoff) zabýval režimem DPH v případě zprostředkování převodu akcií společnosti, jejímž hlavním aktivem byly nemovitosti (nemovitostní společnost), jinému subjektu.

Dotčený spor se týkal nizozemské společnosti DTZ Zadelhoff. Tato společnost zprostředkovala převod akcií nemovitostní společnosti, která nemovitosti dále pronajímala (obchodní centrum). Společnost DTZ Zadelhoff považovala své služby za finanční služby (zprostředkování převodu podílu) osvobozené od DPH, případně za službu nepodléhající domácí DPH, neboť zákazník neměl své sídlo v Nizozemí, a místem plnění by tedy byl stát zákazníka.

Správce daně zastával jiný názor a vyžadoval zdanění poskytnutých služeb v Nizozemsku. Své stanovisko opíral zejména o skutečnost, že cílem prodávající společnosti byl faktický převod vlastnického práva k dotčeným nemovitostem, a posoudil službu jako zprostředkování převodu nemovitého majetku.

Podle evropské směrnice o DPH mohou členské státy osvobodit od DPH činnosti týkající se akcií, podílů na společnostech nebo sdruženích a jiných cenných papírů vyjma řízení a správy. Zároveň směrnice členským státům umožňuje považovat akcie nebo podíly, které držiteli poskytují právně nebo fakticky vlastnické právo k nemovitosti nebo právo její držby, za hmotný majetek (čl. 15 směrnice 2006/112/ES).

SDEU zdůraznil, že osvobození daná směrnicí je třeba chápat restriktivně, ale zároveň je nutné dodržovat zásadu daňové neutrality a právní jistoty. Dle SDEU spočívaly činnosti společnosti DTZ Zadelhoff v konečném důsledku v převodu akcií, jehož cílem bylo zprostředkovat obchod mezi dvěma smluvními stranami. Diskutované zprostředkovatelské služby tak lze považovat za finanční služby osvobozené od daně. Výjimku z tohoto osvobození, již stanovuje směrnice o převodu akcií, které držiteli poskytují právně nebo fakticky vlastnické právo nebo právo držby nemovitosti, lze využít, pouze pokud členský stát uznal možnost považovat takové akcie za hmotný majetek.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika, stejně jako Nizozemsko nevyužila možnosti považovat akcie nebo podíly, které poskytují vlastnické právo k nemovitostem, za hmotný majetek, lze usuzovat, že zprostředkování prodeje podílu v nemovitostních společnostech představuje činnost osvobozenou od DPH.

 

ICTrocenka

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?