Hlavní navigace

Slovensko: Finanční záruka na DPH, zrušení DPH registrace z úřední moci

3. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
(Finančná zábezpeka na DPH, zrušenie DPH registrácie z úradnej moci) Vláda SR schválila v máji 2012 materiál nazvaný „Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016“, ktorý obsahuje podrobný harmonogram postupných krokov na prijatie opatrení proti daňovým podvodom a únikom.

Z časového hľadiska je akčný plán rozdelený na tri etapy. Zmeny, ktoré sa majú prijať v rámci prvej etapy, nadobudnú účinnosť 1. októbra 2012. V tomto článku by sme chceli vašu pozornosť upriamiť na nasledovné opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci novely zákona o DPH (s navrhovanou účinnosťou od 1. októbra 2012).

 

Povinnosť zložiť finančnú zábezpeku na DPH 

Povinnosť zložiť zábezpeku formou peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo bankovou zárukou by sa mala vzťahovať na:

* Osoby, ktoré požiadajú o tzv. „dobrovoľnú registráciu na DPH“: mala by sa teda týkať i podnikateľov, ktorí sa len pripravujú na uskutočňovanie dodávok tovarov alebo služieb, z ktorých budú dosahovať príjmy.

* Rizikové subjekty: ak žiadateľ o registráciu – fyzická osoba alebo konateľ alebo spoločník žiadateľa (právnickej osoby) participuje alebo participoval v minulosti ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH alebo im bola zrušená registrácia z úradnej moci z nižšie uvedených dôvodov. 

Výška zábezpeky (v rozmedzí 1 000 – 500 000 eur) by sa mala určovať na základe podrobných kritérií, ktoré vypracuje daňová správa v spolupráci s ministerstvom financií.

Horná hranica zábezpeky by sa mala využiť pri odôvodnených obavách, že registrácia na DPH bude zneužitá na získanie neoprávnenej výhody, resp. v nadväznosti na evidenciu nedoplatkov na DPH. Dolná hranica by sa mala týkať novozaložených subjektov, ktoré nemajú resp. nemali nedoplatky na DPH a neexistujú pochybnosti o tom, že v budúcnosti budú vykonávať zdaniteľnú činnosť. 

Pri tzv. dobrovoľnej registrácii bude nezloženie zábezpeky dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu na DPH. V prípade povinnej registrácie správca dane zaregistruje žiadateľa a ak nezloží zábezpeku na DPH, bude túto čiastku vymáhať ako daňový nedoplatok. Zábezpeka na DPH má byť viazaná na dobu 12 mesiacov bez nároku na úroky. Ak správca dane zábezpeku nepoužije na daňové nedoplatky registrovanej osoby, musí túto zábezpeku vrátiť do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky.

 

Zrušenie registrácie z úradnej moci 

Má tiež dôjsť k rozšíreniu právomoci daňového úradu v súvislosti so zrušením registrácie za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch; a to ak platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť alebo nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?