Hlavní navigace

Slovensko: Lehota na podanie priznania k dani z príjmov

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane najviac o 3 kalendárne mesiace si v roku 2013 budú na základe oznámenia môcť len tí daňovníci, ktorí dosiahli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Hoci interpretácia je stále otázna, zdroj príjmov v zahraničí sa podľa našich informácií pre účely predĺženia lehoty na podanie daňového priznania bude pravdepodobne určovať inverzným použitím § 16 zákona o dani z príjmov, ktorý definuje príjmy zo slovenských zdrojov, teda by malo ísť napríklad o príjmy dosahované stálou prevádzkarňou v zahraničí, prijaté licenčné poplatky alebo úroky. Do tejto kategórie príjmov však nepatria napríklad príjmy z predaja tovarov do zahraničia, pokiaľ v zahraničí z tohto titulu nevznikla stála prevádzkareň.

Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane ako je uvedené vyššie bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane (teda spolu o 6 mesiacov). Ak kladné rozhodnutie správcu dane nebude doručené do uplynutia pôvodne predĺženej lehoty, daňovník bude povinný podať daňové priznanie v pôvodne predĺženej lehote.

Ostatní daňovníci budú daňové priznanie musieť podať do konca zákonom stanovenej lehoty, teda do uplynutia troch mesiacov od konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Špecifické pravidlá platia pre spoločnosti v konkurze a likvidácii, ktoré si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť najviac o 3 mesiace na základe kladne vybavenej žiadosti podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Vyššie uvedené zmeny v lehotách na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane by sa zatiaľ mali vzťahovať len na tie daňové priznania, ktorých posledný deň lehoty na podanie správcovi dane pripadne na rok 2013. Správcovia dane budú podľa našich informácií k oznámeniam o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podaným daňovníkmi pred 1. januárom 2013 posielať daňovníkom informáciu, že sa na dané oznámenia nebude prihliadať a teda daňové priznania bude potrebné podať v zákonom stanovenej lehote, teda napríklad za zdaňovacie obdobie roka 2012 do 2. apríla 2013, pokiaľ sa daňovník nekvalifikuje na predĺženie lehoty podľa pravidiel platných v roku 2013.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?