Hlavní navigace

Slovensko: Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania

20. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Krajský súd v Žiline, ako odvolací súd, sa v konaní pod sp. zn. 2 To 42/2010 zaoberal otázkou, či samotným nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania v zákonom stanovenej lehote môže povinná osoba spáchať trestný čin (prečin) marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona.

V danom prípade síce súd dospel k záveru, že nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania nedošlo k spáchaniu trestného činu, nakoľko nebola naplnená jeho subjektívna stránka (úmysel) a zároveň závažnosť tohto konania bola nepatrná (konateľ spoločnosti nepodal návrh na začatie konkurzného konania aj napriek vedomosti o platobnej neschopnosti a predĺžení spoločnosti, avšak vyvíjal aktivitu na získanie prostriedkov k uspokojeniu veriteľov).

Z tohto rozhodnutia je však možné v súvislosti s prípadnou trestnou zodpovednosťou členov štatutárnych orgánov za trestný čin marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania vyvodiť nasledovné závery:

  • Nesplnenie povinnosti člena štatutárneho orgánu podať návrh na začatie konkurzného konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v zákonom ustanovenej lehote s úmyslom takéto konanie ani nezačať, spĺňa definičné znaky trestného činu marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona.
  • Na vyvodenie trestnej zodpovednosti sa vyžaduje úmysel člena štatutárneho orgánu spoločnosti poškodiť práva veriteľov na zákonné uspokojenie ich pohľadávok.
  • Pri posudzovaní trestnej zodpovednosti sa zohľadní materiálna stránka protiprávneho konania z hľadiska jeho závažnosti (t. j. spôsob, následky, okolnosti, miera zavinenia a pohnútka páchateľa pri spáchaní činu). V posudzovanom prípade sa konateľ spoločnosti úspešne bránil tým, že vyvíjal relevantnú aktivitu na získanie finančných prostriedkov, z ktorých by spoločnosť svojich veriteľov uspokojila.

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?