Hlavní navigace

Slovensko: Odpočet daňovej straty

1. 8. 2011

Sdílet

Zákon o dani z príjmov umožňuje odpočet daňovej straty právnickým osobám, ako aj daňovníkom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva respektíve daňovníkom, ktorí vedú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 1. januára 2010 je možné odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najskôr v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná. Pri súčasnej právnej úprave nie sú daňovníci povinní odpočítavať daňovú stratu rovnomerne a ročný odpočet daňovej straty je možný aj v prípade zdaňovacieho obdobia kratšieho ako jeden rok.

Na odpočítanie daňových strát vykázaných do 31. decembra 2009 sa vzťahuje predchádzajúca legislatívna úprava umožňujúca odpočítanie daňovej straty počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Zákon umožňuje odpočítavať daňovú stratu daňovníka zanikajúceho bez likvidácie jeho právnym nástupcom, okrem prípadov, kedy je zánik daňovníka daňovo motivovanou transakciou, ktorej cieľom je vyhnutie sa dani, bez relevantných ekonomických dôvodov. V prípade zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti alebo zmeny podnikateľskej činnosti spoločnosti právo na umorovanie daňovej straty na Slovensku nezaniká.

Osobitnú pozornosť je pri odpočte daňovej straty potrebné venovať príjemcom investičnej pomoci a investičných stimulov, a to v závislosti na tom, či sa použije súčasná lebo predchádzajúca právna úprava zákona.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?