Hlavní navigace

Slovensko: Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

21. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Ministerstvo financií zverejnilo návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2012 a mal by sa uplatňovať do decembra 2013.

Návrhom zákona sa má zaviesť nový osobitný odvod pre regulované subjekty. Regulovanými subjektmi sú právnické osoby, ktoré dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov z činností v jednom alebo vo viacerých z nasledujúcich odvetví:

* energetika,

* poistenie a zaistenie,

* verejné zdravotné poistenie,

* elektronické komunikácie,

* farmácia,

* poštové služby,

* doprava na dráhe,

* verejné vodovody a kanalizácie,

* letecká doprava.

 

Základom nového odvodu je účtovný hospodársky výsledok za účtovné obdobie. Povinnosť platiť odvod vznikne, ak očakávaný základ je najmenej 3 milióny eur. 

Regulované subjekty, ktorým vznikne povinnosť platiť odvod, budú povinné zaslať o tom oznámenie svojmu daňovému úradu príslušnému pre správu dane z príjmov právnických osôb, a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého sú oprávnené vykonávať činnosť v jednom z uvedených odvetví, ak očakávajú, že ich ročný účtovný zisk dosiahne najmenej 3 milióny eur. Existujúce subjekty, ktoré už spĺňajú podmienky k 1. septembru 2012, budú povinné zaslať toto oznámenie do 30. septembra 2012. 

Odvod sa vypočíta ako súčin základu, ktorým je účtovný zisk, a sadzby. Sadzba je 0,00351 za kalendárny mesiac, čo zodpovedá 0,04212 za účtovný rok. Napríklad daňovník s ročným účtovným ziskom 10 mil. eur bude platiť 35 100 eur do konca každého mesiaca, t.j. 421 200 eur ročne. Pre účely výpočtu odvodu subjekty vykazujúce výsledok hospodárenia podľa IFRS budú musieť upraviť svoj zisk vykázaný podľa IFRS podľa prevodového mostíka vydaného Ministerstvom financií, alebo použiť hospodársky výsledok podľa slovenských postupov účtovania. Odvod bude podliehať ročnému zúčtovaniu tak, aby zohľadňoval skutočne dosiahnutý účtovný zisk. 

Ide o návrh zákona, ktorý bude podliehať ďalšiemu legislatívnemu procesu.

 

Zdroj: paragraf © froxx - Fotolia.com
 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?