Hlavní navigace

Slovensko: Povinnosť elektronického doručovania finančnej správe od 1. januára 2014

6. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Od 1. januára 2014 vzniká určitému okruhu osôb, o. i. daňovým subjektom, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, povinnosť doručovať finančnej správe (daňové úrady, colné úrady, Finančné riaditeľstvo SR) podania výlučne elektronickými prostriedkami.

Nová povinnosť elektronickej komunikácie sa od 1. januára 2014 vzťahuje na všetky podania, napr. daňové priznanie k DPH, daňové priznanie k dani z príjmov, žiadosti, odvolania a akékoľvek iné podania orgánom finančnej správy. Prílohy k podaniu zákon umožňuje doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

 

Podanie urobené elektronickými prostriedkami bude musieť byť

 • podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva, alebo
 • podané v súlade s dohodou o elektronickom doručovaní podľa § 13 ods. 5 Daňového poriadku. 

Finančná správa by mala od 1. januára 2014 zaviesť nový portál, prostredníctvom ktorého by sa mali elektronické podania doručovať. Tiež sa očakáva nová verzia programu eDane prispôsobená novej legislatíve. Technické detaily zatiaľ neboli zverejnené.

 

Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinná elektronická komunikácia, od 1. januára 2014 už nebudú môcť doručovať žiadne podania finančnej správe písomne. Takéto podania budú neúčinné, pretože nebudú urobené predpísanou formou. Ak Vaša spoločnosť:

 • doposiaľ doručovala finančnej správe podania elektronickými prostriedkami na základe dohody o spôsobe doručovania písomností uzatvorenej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov, tento spôsob už nebude od 1. januára 2014 možný. Odo dňa 31. decembra 2013 dochádza zo strany finančnej správy SR k jednostrannej výpovedi takýchto „starých“ dohôd. V takom prípade je potrebné do 31. decembra 2013 vykonať potrebné kroky, aby Vaša spoločnosť mohla od 1. januára 2014 doručovať podania:
  • na základe „novej“ dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej podľa § 13 ods. 5 Daňového poriadku, alebo
  • podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).
  • má uzatvorenú „novú“ dohodu podľa § 13 ods. 5 Daňového poriadku, táto ostáva v platnosti a na jej základe je možné doručovať podania správcovi dane aj po 31. decembri 2013.
  • už aj doposiaľ využívala pri komunikácii s finančnou správou ZEP, tento spôsob zostane v platnosti, v súlade s pravidlami účinnými od 1. januára 2014.

 

 

 

Zdroj: KPMG  

 

 

Byl pro vás článek přínosný?