Hlavní navigace

Soudní dvůr Evropské unie: případ AXA/UK

29. 12. 2010

Sdílet

Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí ve věci AXA UK plc (C 175/09). V případu se zabýval osvobozením od DPH v souvislosti s poskytnutím služby spočívající v inkasování plateb z bankovních účtů třetích osob, vyúčtování zinkasovaných plateb pro zákazníka a vymáhání plateb.

Rozsudek může být významný pro všechny společnosti, které poskytují svým zákazníkům služby obdobného charakteru.

Společnost Denplan („Denplan“), kterou v soudním řízení zastupovala společnost AXA UK plc., poskytuje různé služby zubním lékařům k usnadnění provozu jejich praxe. Nejvýznamnější z těchto služeb je správa platebních plánů mezi zubními lékaři a jejich pacienty. Předmětem sporu bylo, zda tato služba podléhá dani z přidané hodnoty. Zatímco Denplan považoval službu za finanční činnost osvobozenou od DPH, britský správce daně dovodil, že služba DPH podléhá.

Soudní dvůr na úvod konstatoval, že v daném případě se jedná o jedno komplexní plnění a nikoliv o několik samostatně poskytovaných služeb. Dále soudní dvůr zopakoval již dříve judikované závěry, že osvobození od DPH je třeba vykládat úzce, zatímco výjimky z tohoto osvobození široce. V případě poskytování finančních činností, které jsou obecně osvobozeny od DPH, nezáleží při posouzení osvobození na osobě poskytovatele ani příjemce služby, nýbrž pouze na charakteru poskytované služby.

Soudní dvůr v případě Denplanu konstatoval, že ačkoli se služba může zdát zajištěním převodu finančních prostředků od pacientů k zubním lékařům, její skutečnou ekonomickou podstatou je inkaso a vypořádání pohledávek za předem dohodnutou odměnu. Soudní dvůr také na základě předchozích rozsudků dovodil, že posuzovaná služba je vymáháním dluhů, neboť jejím účelem je zajistit, aby zákazníci společnosti Denplan, tedy zubní lékaři, obdrželi úhradu peněžních částek, které jim dluží jejich pacienti.

Rozhodnutí v případu AXA UK plc. v zásadě nemění přístup uplatňovaný doposud v České republice, nicméně potvrzuje, že Soudní dvůr Evropské unie v poslední době klade v otázkách týkajících se DPH důraz zejména na ekonomickou podstatu posuzovaných transakcí.

Rozhodnutí může být významné nejenom pro finanční instituce, ale také pro všechny společnosti, které svým zákazníkům poskytují služby výše popsaného typu a které tyto služby doposud považovaly za osvobozené od DPH.

 

ICTrocenka

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?