Hlavní navigace

Uzavírání smluv podle nového občanského práva

17. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Zatímco současná úprava smluvního práva je roztříštěna mezi obchodní a občanský zákoník, nový občanský zákoník („NOZ“) obsahuje úpravu jednotnou pro občany i podnikatele, ve které se navíc významně posiluje možnost smluvních stran odchýlit se od jeho znění.

Předsmluvní jednání a odpovědnost 

Novinkou, kterou NOZ přináší, je výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti pro případ, že by jedna ze stran zahájila jednání nebo v něm pokračovala pouze „na oko“, nebo smlouvu v konečné fázi jednání bezdůvodně odmítla uzavřít, popřípadě by vyzradila důvěrné informace, které se v průběhu jednání dozvěděla.

Zákon sice stranám neukládá sdělovat si důvěrné údaje nebo informace, stanoví však, aby si strany před uzavřením smlouvy podaly skutkové a právní informace, které by měly osvědčit možnost a zájem smlouvu uzavřít.

 

Proces uzavření smlouvy 

V souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy používá NOZ nově termín „nabídka“. Za ni je považován každý dostatečně určitý návrh určený i neuzavřenému okruhu osob a nově i nabídka při podnikatelské činnosti reklamou, katalogem či vystavením zboží. Za přijetí nabídky se kromě jejího výslovného přijetí bude považovat i odpověď, která by obsah nabídky jen shrnula nebo dokonce obsahovala dodatek či odchylku neměnící výrazným způsobem podmínky (např. ujednání, že cena bude hrazena ve splátkách, sjednání smluvní pokuty za porušení určitých ustanovení apod.), pokud nabídka nebude následně odmítnuta nebo předem vyloučena.

Smlouva může samozřejmě odkázat i na obchodní podmínky. NOZ nově upravuje mechanismus jejich jednostranné změny u některých typů smluv za předem určených podmínek, včetně způsobu oznámení změny a možnosti smlouvu bez zvláštních těžkostí vypovědět. Neúčinná však budou taková ustanovení obchodních podmínek, která by druhá strana nemohla rozumně očekávat.

Pokud je k uzavírání smluv navíc používán formulář nebo jsou podmínky určeny pouze jednou ze smluvních stran, považuje se taková smlouva za uzavřenou adhézním způsobem. V takových případech budou doložky odkazující mimo text samotné smlouvy platné jen v případě, že s nimi byla druhá strana prokazatelně seznámena. Doložky bez rozumného důvodu zvlášť nevýhodné pak budou neplatné a těžko čitelné nebo nesrozumitelné doložky budou platné jen tehdy, nebudou-li druhé straně na újmu a jejich význam jí bude dostatečně vysvětlen.

 

Změny smluv 

Za určitých podmínek je konečně připuštěno i postoupení celé smlouvy, nikoliv jen dílčích práv a povinností. Také se výslovně připouští tzv. globální cese, tedy postoupení souboru pohledávek včetně budoucích. Kromě toho obsahuje nová úprava mechanismy pro případy, kdy se podmínky po uzavření smlouvy změní podstatným způsobem.

 

Zvláštní ochrana některých osob 

Nová úprava také poskytuje zvláštní ochranu některým typům smluvních stran. Kromě spotřebitele, za nějž bude i nadále považován člověk jednající mimo rámec svého podnikání, hovoří NOZ ještě o slabší smluvní straně. Za tu přitom kromě spotřebitele může být považována obecně jakákoliv osoba jednající mimo souvislost s vlastním podnikáním, i kdyby byla stranou ekonomicky silnější.

Zákon pak vedle případů, v nichž je výslovně zakázáno se odchýlit od ustanovení zákona v neprospěch slabší smluvní strany (například u délky promlčecí lhůty, náhrady újmy aj.), obsahuje i obecný zákaz vytváření nebo využití závislosti a dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.

 

Přechodná ustanovení 

Zatímco naprostá většina smluv se bude řídit úpravou účinnou k okamžiku jejich uzavření, nájemní smlouvy a smlouvy o účtu budou nové úpravě podléhat od okamžiku účinnosti NOZ bez ohledu na dobu uzavření.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?