Hlavní navigace

Vánoční emise státních spořicích dluhopisů: objednávky až do 29. 11.

2. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © by-studio - Fotolia.com
O tom, že spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření není potřeba přesvědčovat. Mezi námi je už přes 82 tisíc lidí, kteří do nich investovali v předchozích emisích. Využívají jejich nejvyšší výhody – jde o nástroj s garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky. Počet zájemců se rok od roku zvyšuje.

Aktualita: Čtvrtek 7. listopadu byl poslední den, kdy bylo možné objednat spořicí státní dluhopisy. Podrobnosti přinášíme zde

 

 

Ministr financí Jan Fischer zdůraznil při představení vánoční emise: „Ukazuje to na rostoucí trend konzervativního zajištění občanů pro jejich další životní etapy, a to je primárně smyslem spořicích státních dluhopisů.

 

 • Letošní vánoční emise

Ministr financí Jan Fischer představil podrobnosti letošní vánoční emise spořicích státních dluhopisů 30. října. Zájemci o dluhopisy mohou podávat žádosti o úpis prostřednictvím distributorů. Možnost objednávek začne již 4. listopadu a potrvá do 29. listopadu, pokud nebude upisovací období ukončeno dříve. K připsání dluhopisů na majetkový účet dojde 12. prosince 2013.

 

 • Kde nakoupit?

Počet distribučních míst se dále zvyšuje. Zájemci budou moci využít služeb téměř 1700 poboček České pošty, České spořitelny, Československé obchodní banky, J&T banky a Komerční banky po celé České republice.

 

 • Jaké dluhopisy se nabízejí? 

Ve vánoční sérii emisí budou nabídnuty čtyři typy dluhopisů:

 • 3letý prémiový
 • 5letý kupónový
 • 5letý reinvestiční
 • 7letý protiinflační

Vánoční série emisí umožní zakoupit dva zcela nové druhy dárkových certifikátů.

 • Dárkový certifikát – obdrží jej obdarovaný od vlastníka dluhopisů poté, co mu je vlastník daruje, možnost získat jej již v průběhu vánoční upisovacího období zároveň s podáním žádosti o úpis
 •  Pamětní list emise – reprezentativní osvědčení o vlastnictví spořicích státních dluhopisů, možnost získat jej nejen v průběhu vánočního upisovacího období, ale nově i celoročně

 

 • Stále platí:

Do spořicích státních dluhopisů je možné investovat libovolnou částku. Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč (1 ks spořicího státního dluhopisu má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení před stanoveným datem řádné splatnosti, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Spořicí státní dluhopisy je možné si pořídit na téměř 1700 místech po celé České republice.

Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány dluhopisy, či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny budou pouze nadstandardní služby. 

 

 • Nově:

V pilotním provozu je také elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Platí o něm:

 • umožněn pouze osobám, které si v minulosti pořídily spořicí státní dluhopisy prostřednictvím distributora a zároveň od vánoční emise 2012,
 • do 31. 10. 2013 projevily zájem o tuto službu zaškrtnutím příslušné kolonky v žádosti o úpis či v jiné žádosti,
 •  poskytuje informace o stavu majetkového účtu vlastníka spořicích státních dluhopisů,
 •  umožňuje provádět úkony: požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení spořicích státních dluhopisů, změna osobních údajů vlastníka, atd.

 

 • Předčasné splacení

Vložené prostředky lze v plné výši získat zpět bez sankcí a poplatků ve stanovených termínech, včetně poměrného výnosu

• u kteréhokoli z distributorů,

• z počtu nad 500 000 ks může být k jednomu datu předčasně splaceno nejvýše 50 % vlastněných dluhopisů.

 

Nejdříve však lze získat zpět investované prostředky v závislosti na druhu dluhopisu:

 • Prémiový – po 12 měsících držby 1x ročně
 • Kuponový – po 12 měsících držby 2x ročně
 • Reinvestiční – po 12 měsících držby 2x ročně
 • Protiinflační – po 12 měsících držby 2x ročně

 

 • Připomeňme si:

Prémiový spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 3 roky (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

V případě kuponové varianty prémiových spořicích státních dluhopisů bude výnos dluhopisů jedenkrát ročně ke stanovenému datu vyplácen na platební účet klienta. Pro každý rok je stanoven pevný výnos dluhopisů, v posledním roce bude navíc vyplacen vyšší výnos dluhopisů jako prémie za držbu do splatnosti dluhopisů.

V případě reinvestiční varianty prémiových spořicích státních dluhopisů nebude výnos dluhopisů pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších prémiových spořicích státních dluhopisů na majetkový účet klienta. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje a navíc je poslední rok výnos dluhopisů navýšen o prémii za držbu do splatnosti. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou vypláceny k datu splatnosti daných dluhopisů.

Příklad:

V případě kuponové varianty: Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v určité jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte rovněž X Kč. Počínaje dalším rokem od data vydání prémiových spořicích státních dluhopisů bude klientovi k datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, každoročně až do data splatnosti dluhopisů vyplácen výnos dluhopisů na platební účet.

V případě reivestiční varianty: Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, počínaje dalším rokem od data vydání prémiových spořicích státních dluhopisů, budou klientovi každoročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude klientovi současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na jeho majetkovém účtu vyplacen.

 

 

Kuponový spořicí státní dluhopis 

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů bude jednou ročně ke stanovenému datu vyplácen na klientův platební účet. Výnos dluhopisů až do data splatnosti každý rok narůstá.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v určité jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte rovněž X Kč. Počínaje dalším rokem od data vydání kuponových spořicích státních dluhopisů bude klientovi k datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, každoročně až do data splatnosti dluhopisů vyplácen výnos dluhopisů na jeho platební účet.

 

Reinvestiční spořicí státní dluhopis 

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů na klientův majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, počínaje dalším rokem od data vydání reinvestičních spořicích státních dluhopisů, budou klientovi každoročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude klientovi současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na jeho majetkovém účtu vyplacen.

 

Protiinflační spořicí státní dluhopis 

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 7 až 8 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů založený na procentní změně indexu spotřebitelských cen nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude dvakrát ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších protiinflačních spořicích státních dluhopisů na klientův majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, vám budou dvakrát ročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

 

 • Parametry nabízených dluhopisů – přehled

dluhopis

Prémiový

Kuponový

Reinvestiční

Protiinflační

Typ úročení

pevná úroková sazba s prémií v posledním roce

Rostoucí pevná úroková sazba

Rostoucí pevná úroková sazba

Pohyblivá úroková sazba podle vývoje míry inflace

Automatická

Reinvestice výnosů

ano

ne

Ano

ano

Frekvence

Připisování výnosů

1x ročně

1xročně

1xročně

2xročně

Výplata výnosů

při splatnosti

1xročně

při splatnosti

při splatnosti

Předčasné splacení

ano

ano

ano

ano

Možnost reinvestice

jmenovité hodnoty

ano

ano

ano

ano

 

Výnosy dluhopisů před zdaněním 

soutez_casestudy

Výnosové období

Prémiový

dluhopis

Kuponový

dluhopis

Reinvestiční

dluhopis

12. 12. 2013 – 12. 12. 2014

0,50 %

0,50 %

0,50 %

12. 12. 2014 – 12. 12. 2015

0,50 %

1,00 %

1,00 %

12. 12. 2015 – 12. 12. 2016

6,00 %

3,00 %

3,00 %

12. 12. 2016 – 12. 12. 2017

-

4,00 %

4,00%

12. 12. 2017 – 12. 12. 2018

 

5,50 %

6,50 %

Připomínáme, že výnos z dluhopisů podléhá dani. Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2013 přinesla novou metodiku zaokrouhlování při výpočtu daně z výnosu dluhopisů. Základ daně z jednoho kusu dluhopisu a sražená daň z výnosu jednoho dluhopisu se již nezaokrouhlují. Sazba daně ve výši 15 % se nezměnila, ale zaokrouhluje se až plátcem sražená daň ze všech dluhopisů, nikoli z každého zvlášť. Efektivní zdanění výnosů tak již nebude nulové.

 

Byl pro vás článek přínosný?