Hlavní navigace

Vláda schválila návrh novely zákona o DPH

13. 10. 2010

Sdílet

Velmi rozsáhlá novela, předložená ministerstvem financí, je reakcí na změnu evropských předpisů v oblasti DPH, nicméně z velké míry rovněž implementuje záměry ministerstva, které nejsou evropskými předpisy povinně vyžadovány.

Některá ustanovení novely, která byla ministerstvem financí původně navrhována, byla z konečného znění předloženého vládě vypuštěna či pozměněna. Níže uvádíme souhrn změn proti původnímu návrhu.

 

Vrácení DPH u nedobytných pohledávek 

Již podle původního návrhu by plátci DPH měli mít možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tak svoji daňovou povinnost. Návrh novely po projednání ve vládě však upřesňuje, že by se mělo jednat o pohledávky, které vznikly nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Tyto pohledávky musí být také řádně přihlášeny a uznány soudem, přičemž se nesmí jednat o pohledávky za spřízněnými osobami. Podmínkou bude také doručení příslušného daňového dokladu dlužníkovi. „Vrácení“ daně bude možné jen ve lhůtě do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost zaplatit daň.

 

Režim přenesení daňové povinnosti u některých lokálních plnění 

Z důvodu zamezení daňovým únikům návrh novely zavádí uplatnění tzv. mechanismu reverse-charge (přenesení daňové povinnosti na odběratele) u některých lokálních plnění (dodání stavebních a montážních prací, dodání šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami, dodání benzinu a nafty přesahující stanovený limit 1500 l). V případě lokálních dodávek stavebních a montážních prací je navrhována účinnost až od roku 2012. V případě emisních povolenek je účinnost naopak omezena do roku 2015.

 

Ručení za odvod DPH 

Návrh obsahuje zcela nový institut ručení odběratele (plátce DPH) za odvedení daně dodavatelem. Ručení by mělo být aplikováno, pokud dodavatel záměrně neodvedl DPH či se dostal do postavení, kdy není schopen DPH ze zdanitelného plnění zaplatit, přičemž odběratel o této skutečnosti věděl či vědět měl. Ručení se také aplikuje v případě, je-li cena za přijaté zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Ve snaze předejít eventuálním dopadům ručitelského závazku však vláda schválila rovněž nové ustanovení umožňující vyvázat se z ručení dobrovolným zaplacením daně za dodavatele, a to přímo na účet jeho správce daně. Pokud by nastalo dvojí uhrazení daně (dodavatelem i odběratelem), vzniklý přebytek bude použit na úhradu dalších nedoplatků na osobním daňovém účtu poskytovatele zdanitelného plnění. V praxi tak bude zřejmě nezbytné případný ručitelský závazek a s ním související pohledávku za dodavatelem ošetřit smluvně.

 

Skupinová registrace 

Návrh, který výrazným způsobem omezoval okruh osob, jež mohou skupinu vytvořit (výhradně kapitálové spojení mezi členy skupiny a podíl alespoň 50% na základním kapitálu či hlasovacích právech), byl z novely zákona vypuštěn. Pravidla pro skupinovou registraci by tak měla být zachována v současné podobě.

 

Možnost zdanění převodu nemovitostí 

Návrh ministerstva financí umožňující dobrovolné zdanění převodu nemovitostí, které by jinak byly osvobozeny od DPH bez možnosti uplatnit nárok na odpočet, byl z návrhu zákona zcela vypuštěn. Podle informací ministerstva financí bude zřejmě zapracován v některé z dalších novel zákona. Návrh novely musí být nyní projednán a schválen oběma komorami Parlamentu ČR a podepsán prezidentem. Zatím není zřejmá budoucí interpretace řady navrhovaných změn a novela zřejmě dozná změny i v rámci projednávání v Parlamentu. O vývoji návrhu novely, která by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2011, budeme dále informovat.

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?