Hlavní navigace

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

8. 9. 2011

Sdílet

Plán Ministerstva financí ohledně novelizace zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů počítá se zavedením Jednoho inkasního místa od roku 2013. Zákon prošel připomínkovým řízením a byl v srpnu schválen vládou.

Ministerstvo financí některým výše zmiňovaným připomínkám vyhovělo. Cílem následujícího textu je upozornit na tyto změny a zároveň připomenout hlavní body.

 

Zdanění dividend u fyzických a právnických osob 

Vláda upustila od záměru zavést slevu na dani ve výši sražené daně z dividend. Namísto toho navrhuje osvobození dividend jak u právnických, tak u fyzických osob.

Osvobození bude platit pro dividendy vyplácené

* mezi tuzemskými poplatníky,

* mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky států Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu, a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek (výše majetkové účasti, doba držby) ,

* mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze států, se kterými byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, a vyplácející společnost bude podléhat sazbě daně v daném státě ve výši minimálně 12 % .

V ostatních případech zůstane zdanění dividend zachováno. Stejně tak bude zdanění zachováno u investičních a podílových fondů. Osvobození dividend a jiných podílů na zisku se bude týkat až výplat zisku vytvořeného po nabytí účinnosti nové úpravy, tzn. nejdříve výplat v roce 2014, což může v praxi způsobovat určité problémy, např. při výplatě zisků za více let.

 

Příjmy z prodeje cenných papírů 

Návrh zpřísňuje podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Prodlužuje totiž časovou lhůtu držby cenného papíru z 6 měsíců na 5 let, a to u všech typů cenných papírů a podílových listů. Nová lhůta pro osvobození se použije pro cenné papíry pořízené po účinnosti novely zákona.

 

Zdanění fyzických osob

Parametry daně z příjmů fyzických osob zůstávají v podstatě nezměněny. Ruší se superhrubá mzda, sazba se zvyšuje na 19 %, od výše mzdy odpovídající 48násobku průměrné mzdy nebude možné uplatnit základní slevu na dani. Návrh stále obsahuje omezení rozsahu zaměstnaneckých benefitů osvobozených od daně i snížení maximálního limitu pro odpočet hypotéčních úroků na 80 tis. Kč ročně. Sleva na dani pro zaměstnance ve výši 3 000 Kč ročně kompenzující zrušení osvobození zaměstnaneckých benefitů (zejména stravenek) zůstala zachována. Úprava je rozšířena o možnost zaměstnaneckého bonusu (zpětné platby státem) v případě, že by výše daně nepostačovala na jeho uplatnění. Jde tedy o podobný princip jako v případě daňového zvýhodnění na děti.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Sazba na důchodové a zdravotní pojištění zůstává zachována v jednotné výši 6,5 %, nemění se ani rozdílně nastavená maximální výše základu pojistného pro zaměstnance (48 násobek pro důchodové a 72násobek pro zdravotní pojištění).

 

Odvod z úhrnu mezd

Koncepce zůstává v návrhu zachována, tzn. že doposud hrazené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Z daně se stal odvod a jeho účel je v zákoně deklarován: jedná se o souhrnné povinné peněžité plnění nahrazující pojistné placené zaměstnavatelem. Sazby přímo stanoví zákon o daních z příjmů a jsou součtem sazeb na jednotlivá pojistná plnění. Zaměstnavatel bude při výpočtu odvodu z úhrnu mezd vždy kategorizovat příjmy do jednotlivých dílčích základů pro odvod, a to v závislosti na tom, zda dané příjmy zakládají účast na daném pojiště ní či nikoliv. Maximální základ ve výši čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance v návrhu zůstal zachován, což pro naprostou většinu firem bude de facto znamenat zrušení maximálního základu pro pojistné hrazené zaměstnavatelem za jednotlivé zaměstnance.

 

Zdanění právnických osob

Významnou změnu oproti původnímu návrhu představuje zachování slevy na dani z titulu investičních pobídek. 

Návrh již neobsahuje ustanovení, na jehož základě by sankce ze závazkových vztahů byly na straně věřitele zdanitelné v okamžiku zaúčtování. Zůstává tedy zachován současný stav.

Co se týče zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, původně navrhovaná podoba návrhu se v podstatě nemění.

 

Zdanění loterií a ostatních her

Návrh zavádí odvod z loterií a jiných podobných her a ruší osvobození od daně z příjmů. Odvod bude snižovat základ daně z příjmů.

 

Ostatní navrhované změny

Návrh nadále obsahuje např. snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč, zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti i nulové zdanění fondů kolektivního investování.

 

FIN24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?