Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014

1. 4. 2014

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
K 1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna podmínek pro povolení reorganizace, stanovení pevné lhůty pro přihlašování pohledávek nebo nově zavádí institut oddlužení manželů a živnostníků.

Za první čtvrtletí roku 2014 bylo podáno celkem 9 124 insolvenčních návrhů. Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl v měsíci březnu (i po přepočtu na počet dní v měsíci). Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2013 poklesl počet firemních insolvenčních návrhů o 42,7 %, naopak počet insolvenčních návrhů u nepodnikajících živnostníků žádajících o oddlužení vzrostl o 81,4%. U fyzických osob vzrostl počet insolvenčních návrhů meziročně o 4,6 %. Překvapivý je pokles firemních insolvenčních návrhů. Jedním z důvodů může být i fakt, že ve srovnání s loňským rokem bylo podáno podstatně méně insolvenčních návrhů na firmy v likvidaci.

Z hlediska odvětví byl v prvním čtvrtletí 2014 nejvyšší počet insolvenčních návrhů z oboru stavebnictví (139 návrhů), velkoobchod (135 návrhů), maloobchod (99 návrhů), dále z oboru stravovacích a ubytovací služeb, a správy nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR*

 

2012

2013

2014

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2528

257

476

1795

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3156

287

674

2195

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

3440

319

740

2381

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

 

 

 

 

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

 

 

 

 

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

 

 

 

 

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

 

 

 

 

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

 

 

 

 

9

2371

611

1760

2797

421

422

1954

 

 

 

 

10

3006

793

2213

3549

524

539

2486

 

 

 

 

11

3198

903

2295

3623

554

570

2499

 

 

 

 

12

2663

789

1874

3509

662

545

2302

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

36909

6021

5248

25640

9124

863

1890

6371

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob - spotřebitelů. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. Vzhledem k tomu, že živnostenské firmy, které mají IČ a nejsou ekonomicky aktivní nebo mají minimální dluhy z podnikání mohly dle závěrů Expertní komise ministerstva žádat o oddlužení, sleduje společnost Creditreform od roku 2013 v rámci zpřesnění metodiky skupinu nepodnikajících živnostníků ve zvláštní kategorii.

Od 1. 1. 2014 je tato skutečnost obsažena i v revizní novele insolvenčního zákona.

 

Další novinkou, kterou novela insolvenčního zákona přináší, je prodloužení lhůty pro přihlášení pohledávek. Doposud mohla být lhůta k podání přihlášek pohledávek stanovena soudem v rozmezí 30 – 60 dnů od rozhodnutí o úpadku. Soudy obvykle používaly kratší 30 denní lhůtu, čímž mohli být poškozeni věřitelé, kteří se včas nedozvěděli o úpadku svého dlužníka. Nově je zákonem od 1. 1. 12014 stanovena lhůta pevně a činí 2 měsíce, pouze v případě oddlužení zůstává dle dosavadní praxe 30 dní. 

Zpřesnění přináší novela insolvenčního zákona i do problematiky započítávání vymoženého plnění. Pohledávka bývá obvykle tvořena více dílčími složkami a pokud nedojde k uspokojení pohledávky v plném rozsahu, vzniká otázka, jaké dílčí složky byly v jaké míře uspokojeny. Proto zákon závazně stanoví způsob započítávání poskytnutého plnění na dílčí složky pohledávky tak, že první se umořuje jistina, pak úroky, úroky z prodlení a následně náklady spojené s vymáháním pohledávky. 

Řada insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.

Konkurzů bylo v první kvartále roku 2014 prohlášeno 613, z toho počet živnostníků činil 270. Zajímavé je opět srovnání prvního čtvrtletí roku 2013 a 2014. Počet prohlášených konkurzů vzrostl o 9,5 %, přičemž v kategorii firem došlo k poklesu 8,5 %, zatímco u živnostníků zaznamenáváme významný  nárůst o 45,9 %.

 

 

Tabulka č. 2: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Konkurzy  právnických osob a živnostníků

 

 

měsíc

2012

2013

2014

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

193

76

2

164

41

180

59

227

100

3

167

44

180

71

193 

94

4

142

39

190

61

 

 

5

163

54

181

62

 

 

6

161

43

167

52

 

 

7

160

45

191

78

 

 

8

158

46

165

83

 

 

9

163

45

179

69

 

 

10

196

60

196

78

 

 

11

169

54

212

87

 

 

12

130

48

183

94

 

 

celkem

1899

555

2224

849

613

270

zdroj: Creditreform

 

 

 

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu dle obratu (první čtvrtletí 2014) 

ICO

Nazev

Činnost

Počet Zamestnancu

Poslední Obrat

26433770

NELUMBO spol. s r.o. "v likvidaci"

dodávky solárních systémů

50

1 751 829 000

27877442

LIBERTY CZ GROUP a.s.

velkoobchod s potravinami

34

766 543 000

63323052

MORAVIA SPORT GROUP spol. s r. o.

velko a moloobchod se sport. zbožím

71

419 211 000

63079429

YOPLAIT CZECH, a.s.

výroba mléčných výrobků

110

345 114 000

26184206

DANNPLAN, spol. s r.o.

velkoobchod s kovy a rudami

12

340 000 000

25576518

TREBOSS s.r.o.

nákladní automobilová doprava

18

330 360 000

28099796

Begokon CZ, s.r.o.

produkce vajec

30

233 418 000

25385747

O.K.D.C. mont s.r.o.

stavební činnost

41

232 540 000

42192153

KOBLA, spol. s r. o.

výroba plastových oken a dveří

97

226 395 000

26155915

CLASSIC SHOPS s.r.o.

maloobchod s oděvy

15

216 977 000

 

zdroj: Creditreform 

Druhým, málo využívaným způsobem řešení úpadku, je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. 

Novela insolvenčního zákona reaguje na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snižuje tedy od 1. 1. 2014 kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také postačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Současně dochází k posílení kontroly věřitelů nad prováděnými reorganizacemi a to tak, že věřitelský výbor může jmenovat nebo odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka.

 

V prvním čtvrtletí roku 2014 bylo podáno celkem 7 586 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení. Je to o 8,23 % více než v roce 2013. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 6 509 případech, tj. o 25,4% více než v roce 2013. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno v 188 případech, u 5 388 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

 

Novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v roce 2014, přináší i v oblasti osobních bankrotů řadu novinek. Zásadní změnou je nový pohled na podmínky platné pro povolení oddlužení. Zatímco dříve byla základním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není podnikatelem, revizní novela zákona nyní nehodnotí povahu osoby dlužníka, ale zkoumá zejména povahu jeho dluhů. Základní podmínkou povolení oddlužení je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání. Zvažuje se však i doba vzniku dlužníkova dluhu z podnikání, výše a četnost dluhu a doba, kdy dlužník s podnikáním skončil. Současně zákon v paragrafu 389 specifikuje výjimky, kdy určité dluhy oddlužení nebrání. 

Další novinkou v oblasti oddlužení je institut společného oddlužení manželů. Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou nově tento návrh podat společně. Manželé jsou pak po dobu trvání insolvenčního řízení v postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovný souhlas manželů s tím, aby veškerý majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Tato novinka se v praxi ujala, jen za leden až březen letošního roku bylo podáno 1 590 společných insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení, povoleno bylo zatím 498 společných oddlužení. 

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou v oblasti vývoje insolvencí mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky nové vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. To se však zřejmě ještě neprojeví ve výraznějším zvýšení mezd a zaměstnanosti. 

U firemních insolvencí očekáváme v letošním roce stagnaci či mírný pokles insolvenčních návrhů. V segmentu nepodnikajících živnostníků insolvenční návrhy zřejmě dále porostou i letos. Bude pokračovat diferenciace mezi aktivními živnostenskými firmami a neaktivními živnostníky, kteří mají IČ nebo mírné dluhy z podnikání a současně žádají o oddlužení. U spotřebitelů bude počet insolvenčních návrhů mírně rostoucí, nepředpokládáme však návrat na hodnoty minulých let.

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?