Hlavní navigace

Změna smlouvy se Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění

25. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © sunny07 - Fotolia.com
V září byl podepsán protokol upravující smlouvu mezi ČR a Švýcarskem o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva je v platnosti od roku 1997, daňové vztahy mezi těmito státy budou tedy upraveny po patnácti letech.

Protokol je poměrně rozsáhlý a mění následující články: článek 5 (Stálá provozovna), 9 (Sdružené podniky), 10 (Dividendy), 11 (Úroky), 12 (Licenční poplatky), 17 (Umělci a sportovci), 23 (Vyloučení dvojího zdanění), 24 (Zákaz diskriminace) a 26 (Výměna informací). Dále protokol obsahuje řadu interpretačních pravidel, zejména pro vysvětlení pojmů „rezident“ a „penzijní fond“, pro přiřazení příjmů stálé provozovně a konečně i pravidel vztahujících se k praktickým otázkám výměny informací mezi smluvními státy. Legislativní schvalovací proces byl na obou stranách teprve zahájen, proto lze předpokládat, že nová smlouvy se začne uplatňovat nejdříve od roku 2014.

 

Jaké nejpodstatnější změny protokol přináší? 

* Definice rezidenta je upravena v souladu s definicí v modelové smlouvě OECD. Oba státy zároveň potvrzují, že právnická osoba, která byla založena ve smluvním státě podle jeho právních předpisů a která je obecně v tomto státě osvobozena od daně, je pro účely smlouvy považována za rezidenta daného státu.

* Definice stálé provozovny je upřesněna pouze v části týkající se stavenišť. U tohoto typu stálé provozovny zůstává i nadále časový test v délce 12 měsíců. Protokol nezavádí tzv. službovou stálou provozovnu.

* Daň, již lze vybrat z dividend vyplácených dceřinými společnostmi společnostem mateřským, se snižuje ze současných 5 % z hrubé částky dividend při vlastnictví 25% podílu na společnosti na 0 % při vlastnictví 10% podílu nepřetržitě po období alespoň jednoho roku.

* Článek Dividendy obsahuje novou kategorii příjemce dividend, který bude osvobozen u zdroje, a tím je penzijní fond nebo jiná instituce poskytující penzijní plány.

* Nadále platí pravidlo, dle něhož lze úroky zdanit pouze v zemi, v níž je příjemce úroků rezidentem.

* Článek Licenční poplatky obsahuje i nadále sazbu 10 % pro srážku při výplatě v zemi zdroje. Protokol přesto znovu potvrzuje pravidlo, že pokud ve vnitrostátním právu švýcarské strany nebude srážková daň na licenční poplatky, srážka u zdroje (prakticky pouze v ČR) může činit maximálně 5 %.

* Pro vyloučení dvojího zdanění se v ČR bude nadále  používat zápočet daně. Nově protokol odkazuje na české vnitrostátní právo umožňující za určitých okolností použít metodu vynětí příjmů. 

* Článek Výměna informací je upraven v souladu s modelovou smlouvou OECD. Protokol navíc obsahuje praktické informace, jak postupovat v případě výměny informací na požádání, a dále zdůrazňuje, že článek nepřikazuje smluvním státům vyměňovat informace automaticky či spontánně.

* Článek Zákaz diskriminace obsahuje vysvětlující ustanovení ve vztahu k účastníkům penzijních plánů.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?