Hlavní navigace

Změny, které musí zaměstnavatelé zohlednit v roce 2014

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Jde o změny týkající se oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, pracovněprávní oblasti a výjimky z elektronické komunikace s ČSSZ.

Oblast daně z příjmů fyzických osob

 • V platnosti zůstává 15% sazba daně z příjmů fyzických osob, která se počítá ze superhrubé mzdy. Nadále se bude odvádět i 7% solidární zvýšení daně. 
 • Zaměstnancům, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně (byť i v jednom měsíci), nelze provést roční zúčtování záloh na daň z příjmů za rok 2013. Tito zaměstnanci mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2013.
 • Od 1. ledna 2014 se zvyšuje limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z 5 tis. Kč na 10 tis. Kč měsíčně. Tento limit se však uplatní pouze u příjmů plynoucích poplatníkům na základě dohody o provedení práce.
 • Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy jsou od 1. ledna 2014 osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.
 • Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezúročnou půjčku, nebude nově bez ohledu na účel půjčky tento majetkový prospěch zaměstnance předmětem daně z příjmů fyzických osob. 
 • Zaměstnavatelé budou moci u českých daňových nerezidentů v rámci mezd nadále uplatňovat pouze základní slevu na dani na poplatníka. Ostatní slevy a odčitatelné položky mohou daňoví nerezidenti uplatnit při splnění určitých podmínek až v daňovém přiznání, nově je však tato možnost přiznána pouze daňovým rezidentům států EU, Norska a Islandu. Tato změna se poprvé promítne do daňového přiznání za rok 2014.

 

Oblast sociálního a zdravotního pojištění

 • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění činí v roce 2014 1 245 216 Kč.
 • Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění zůstává i pro rok 2014 zrušen.
 • Minimální měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském, a tím i na důchodovém pojištění, činí i v roce 2014 2 500 Kč.
 • Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění počítané z minimálního vyměřovacího základu, respektive minimální mzdy 8 500 Kč, činí nadále 1 148 Kč.
 • Smluvní zaměstnanci, tedy zaměstnanci ze země mimo Evropskou unii, s níž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, kteří pracují v České republice pro českou společnost v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly, podléhají od 1. ledna 2014 sociálnímu pojištění v České republice od prvního dne své činnosti zde (do konce roku 2013 bylo možné vyjmout tyto pracovníky z pojištění po dobu prvních 270 dnů, pokud byli povinně důchodově pojištěni ve své domovské zemi). Tato úprava se týká i zaměstnanců, kteří zahájili zaměstnání v České republice v roce 2013 a k 1. lednu 2014 nenaplnili lhůtu 270 dnů.
 • V návaznosti na novou definici „zaměstnaní“ pro účely nemocenského pojištění vyvstaly nejasnosti ohledně výkladu pojmu plátce pojistného na sociální zabezpečení v případě pronájmu pracovní síly (zda povinnost odvést pojistné má ekonomický či právní zaměstnavatel). Dle prosincového jednání zástupců MPSV a ČSSZ se zástupci KDP ČR by měl být v případě příjmu ze závislé činnosti plynoucího zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (interní směrnice, kolektivní smlouvy atd.) považován za zaměstnavatele pro účely pojistného na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové pojištění) právní zaměstnavatel (tedy zahraniční zaměstnavatel). V případě, že by ekonomický zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci jiné/další příjmy nad rámec příjmů zaručených jeho pracovní smlouvou (dodatkem k pracovní smlouvě, vysílacím dopisem a případnými navazujícími interními směrnicemi/kolektivními smlouvami atd.), měl by se za zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení (nemocenského, důchodového pojištění) považovat ve vztahu k těmto příjmům ekonomický zaměstnavatel. Na základě tohoto výkladu by právní a ekonomický zaměstnavatel mohli být pro účely sociálního pojištění považováni za dva různé zaměstnavatele, což by vedlo ke stanovení dvojí výše maximální částky odvodů a rovněž k vyšším odvodům pojistného na sociální zabezpečení. Tento výklad je zároveň v rozporu s předchozími snahami o sjednocení postupu v oblasti odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. U zdravotního pojištění a daně z mezd zůstává primárně plátcem pojistného a daní ekonomický zaměstnavatel.

Výjimka z elektronické komunikace s ČSSZ

soutez_casestudy

 • Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické podávání tiskopisů od 1. ledna 2014, udělila ČSSZ roční výjimku z povinnosti elektronické komunikace. V roce 2014 mohou tedy tito zaměstnavatelé podávat příslušná hlášení nadále v tištěné podobě.

Pracovněprávní oblast

 • S účinnosti od 1. ledna 2014 bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy pouze po dobu prvních dvou týdnů. Nemocenské tak náleží zaměstnanci od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.
 • Byla zveřejněna vyhláška, která mění pro rok 2014 sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (blíže zde), a dále vyhláška upravující výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 (blíže zde)

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?