Hlavní navigace

Změny v oblasti ochrany hospodářské soutěže

11. 4. 2012

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Sněmovna projednává vládní návrh zákona, kterým by mělo dojít k úpravě zákona o ochraně hospodářské soutěže a trestního zákoníku.

Cílem navrhované právní úpravy je zakotvit do zákona tzv. leniency program (program shovívavosti), který by měl vést k větší právní jistotě žadatelů o upuštění od potrestání pokutou nebo žadatelů o její snížení. Návrh rovněž uvádí v soulad program leniency s dalšími právními instituty, zejména s přístupem do spisu a s trestní odpovědností.

Leniency program je zaměřen proti horizontálním dohodám (kartelům), především pak tvrdým (hard-core) kartelům, a to zejména dohodám o cenách, rozdělení trhu a manipulaci s veřejnými zakázkami (bid rigging). Ty jsou ze strany jejích účastníků mimořádně pečlivě utajovány a mohou – nejsou-li vyzrazeny „zevnitř“ ze strany účastníků – trvat i desítky let.

Leniency program má i preventivní funkci: Účastníci kartelu si nemohou být jisti trvalou loajálností svých členů. Leniency faktor tak působí jako jakýsi odstrašující prvek před uzavíráním nezákonných dohod. Pokud totiž účastník dohody poskytne soutěžnímu úřadu informace, které umožní daný kartel odhalit a odstranit, pak úřad rozhodne o upuštění od uložení sankce nebo o snížení pokuty, která by jinak byla uložena.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že od sankce nelze upustit v případě, že oznamovatel činil nátlak na ostatní soutěžitele, aby se na určité zakázané dohodě účastnili. Smyslem takové úpravy je předejít zneužívání tohoto institutu, které by v extrémním případě mohlo vést k tomu, že by se určitý soutěžitel zbavil svých konkurentů tím, že by je přiměl k uzavření zakázané dohody a vzápětí je „udal“ Úřadu. Novela obsahuje dále změnu zákona spočívající v zákazu účasti na veřejných zakázkách těm subjektům, jež se dopustí správního deliktu právě ve formě uzavření zakázané dohody.

Trestní zákoník bude v této souvislosti doplněn o ustanovení o účinné lítosti  týkající se upuštění od potrestání nebo snížení pokuty za účast na zakázané dohodě. Trestní odpovědnost účastníka dohody, který splní podmínky dle zákona o ochraně hospodářské soutěže pro upuštění od potrestání nebo pro snížení pokuty, zaniká.  

 

 

Zdroj: KPMG

ICTrocenka

 

Foto: © Cmon - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?