Hlavní navigace

À propos dokumentární inkaso

29. 11. 2010

Sdílet

Dokumentární inkaso patří mezi klasické platební instrumenty s dlouhou tradicí a jde o velmi používaný platební instrument v zemích rozvinuté tržní ekonomiky.

V rámci dokumentárního inkasa je doručení, respektive vydání dokumentů podmíněno zaplacením inkasní částky, akceptací směnky nebo splněním jiných podmínek. Dokumentární inkaso je dokumentární bezzávazkový platební instrument, který z hlediska banky představuje činnost prováděnou pouze na základě žádosti klienta. V případě otevření dokumentárního inkasa banka nevstupuje do žádného závazku narozdíl od dokumentárního akreditivu, který vyjadřuje závazek banky. 

Dokumentární inkaso zajišťuje dodavateli, že jím předkládané dokumenty nebudou vydány odběrateli bez splnění inkasních podmínek. Dokumentární inkaso je chápáno jako inkaso finančních dokumentů doprovázených obchodními dokumenty a inkaso obchodních dokumentů nedoprovázených finančními dokumenty. 

Za finanční dokumenty zde považujeme směnky, vlastní směnky, šeky nebo obdobné nástroje používané pro obstarání peněžní platby. 

Za obchodní dokumenty zde považujeme faktury, dopravní dokumenty, dispoziční dokumenty anebo jiné, nezařazené pod finanční dokumenty.

Použití dokumentárního inkasa je vhodné v případech, kdy dodavatel není ochoten dodat zboží  proti úhradě hladkým platem, ale nemá potřebu zajišťujícího platebního instrumentu, jakým je bankovní záruka nebo dokumentární akreditiv.

 

Legislativní úprava dokumentárních inkas 

Dokumentární inkasa se v České republice řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dokumentárním inkasu se řídí podpůrně také ustanoveními o smlouvě mandátní.

Bankovní dokumentární inkaso může vydat pouze banka. Z tohoto důvodu se na ně vztahuje také zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Jiná osoba může obstarat dokumentární nebo směnečné inkaso pouze tehdy, je-li k tomu oprávněna. Použití směnek v rámci dokumentárního nebo směnečného inkasa řídí také zákon č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový. 

Mezinárodní obchodní komora v Paříži zpracovala a vydala Jednotná pravidla pro inkasa (Uniform Rules for Collections – URC), která se vztahují na všechna dokumentární inkasa, která obsahují příslušnou doložku o jejich uplatnění. Zpracování dokumentárních inkas se řídí podle revize platné ke dni otevření inkasa. V současné době jsou to Jednotná pravidla pro inkasa platná od 1. 1. 1996 – URC 522.

 

Při zpracování dokumentárních inkas platí mimo jiné tato obecná pravidla:

* Při obstarávání dokumentárního inkasa postupuje banka s odbornou péčí, ale neodpovídá za neuskutečnění inkasa.

* Banka se zabývá pouze předloženými dokumenty, nikoli stavem zboží. Banka není povinna kontrolovat dokumenty, ale provádí to s ohledem na svého klienta a s ohledem na své dobré jméno s rozumnou péčí.

* Pro banku je závazné pouze znění inkasního příkazu, nikoli znění kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

* Pokud jsou součástí inkasních dokumentů také dispoziční dokumenty nebo je zboží zasláno k dispozici bance, je zboží vydáno odběrateli pouze po splnění všech inkasních podmínek.

* Není-li dohodnuto jinak, jakékoliv náklady a poplatky spojené s inkasem jsou k tíži příkazce inkasa, a to i v případě, kdy odběratel odmítne platit.

* Přijme-li odběratel inkaso, tj. zaplatí nebo akceptuje směnku a následně je zjištěno, že zboží není dodáno dle kontraktu, zůstávají mu zachovány nároky pouze vůči dodavateli, protože nemůže banku žádat o dodatečné zrušení platby.

* Banka nezkoumá pravost, ani oprávněnost podpisů na předložených dokumentech (ani na směnkách) a provádí instrukce tak, jak jsou předepsány dodavatelem.

 

Výhody a nevýhody dokumentárního inkasa 

Hlavní výhody:

* pro odběratele – platí v době, kdy má informaci, že zboží bylo odesláno,

* pro dodavatele – odběratel má přístup ke zboží až po obdržení dokladů/po úhradě (při použití dispozičních dokladů),

* v zavedených obchodních vztazích je levnějším platebním instrumentem.

Dokumentární inkaso představuje větší jistotu než hladká platba. Dodavatel má jistotu, že se odběratel nedostane k dokumentům / zboží dříve, než zaplatí resp. akceptuje směnku nebo splní jiné inkasní podmínky. Zpracování inkasa v bankách je méně pracné než u dokumentárního akreditivu, a proto jsou bankovní odměny nižší než u dokumentárního akreditivu. Dokumentární inkaso také neváže prostředky odběratele ani jeho úvěrové limity až do okamžiku úhrady. Dodavatel má v každém okamžiku kontrolu nad doklady a v případě předložení dispozičních dokumentů i nad zbožím. 

Je možné využít směnky jako převoditelného cenného papíru, který musí obsahovat směnečné náležitosti přesně stanovené zákonem. Pro majitele směnka představuje závazek dlužníka, který je soudně vymáhatelný. 

Hlavní nevýhodou je fakt, že použití inkasa nezabezpečuje dodavatele proti neochotě odběratele kontrahované zboží odebrat. Vysílající ani předkládající banka nemá možnost odběratele donutit ke splnění závazku z kontraktu. Záleží jen na odběrateli, zda převezme doklady.

 

Podmínky založení dokumentárního inkasa

* účet vedený u banky s potřebným zůstatkem v okamžiku předání příkazu k úhradě dokumentárního inkasa;

* řádně vyplněný příkaz k dokumentárnímu inkasu s přiloženými inkasními dokumenty.

 

soutez_casestudy

Autor je finanční konzultant

 

Byl pro vás článek přínosný?