Hlavní navigace

Nebankovní financování se mění

29. 11. 2010

Sdílet

Někdy se uvádí, že finanční leasing je na ústupu. Vede si tak celý nebankovní sektor? „Opak je pravdou, což dokazuje jasný růst nebankovních úvěrů,“ říká v rozhovoru Jiří Matula, předseda představenstva České leasingové a finanční asociace.

V druhé polovině devadesátých let minulého století nebyl bankovní sektor v podstavě schopen poskytovat financování ekonomické sféře, zejména malým a středním firmám. V té době stála poptávka po nebankovních finančních produktech, ať už po leasingu nebo factoringu, extrémně vysoko. Tím, že se v dalších letech ekonomice dařilo lépe a banky měly minimální ztráty, začaly postupně nabízet i služby do sektoru tzv. ekonomického inkubátoru, který je z pohledu možných ztrát nejrizikovější. V této době význam nebankovních produktů mírně klesal. Banky do tohoto segmentu zároveň vstupovaly s cenami neodpovídajícími jeho rizikovosti. Před dvěma lety však přinesla recese kreditní ztráty a banky obecně opět zpřísnily svá kritéria a snížily kreditní apetit. Tím se opět otevřel prostor pro nebankovní produkty. Na situaci na trhu jsme se zeptali Jiřího Matuly, předsedy představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

 

Jiří MatulaJaká je současná situace v oblasti nebankovního financování?

I když bylo recesí také oslabeno, lze očekávat jeho růst, což ukazují i čísla vývoje nebankovního trhu v letošním roce, kdy jsme v prvním pololetí zaznamenali kvartální růst a snižování meziročních propadů. Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování podnikatelských start-upů, restrukturalizačních projektů aj., které potřebují přijmout cizí zdroje, na které banky svým instrumentářem nedosáhnou. Bez nich by nebyly realizovány projekty, které mají šanci vyrůst a být prospěšné pro českou ekonomiku i stát ve formě odvodu daní, vytváření nových pracovních míst atd. Malé a střední firmy jsou proto typický segmentem, kam směřují produkty nebankovního financování.

 

Co ukázaly statistiky za 1. až 3. čtvrtletí letošního roku? 

Obnovení ekonomického růstu se v 1. až 3. kvartálu tohoto roku projevilo i v poptávce podnikatelů po nebankovních produktech především u nebankovních úvěrů pro podnikatele s meziročním růstem o 10,3 % a factoringu s meziročním navýšením o 17,9 %. Členské společnosti ČLFA financovaly v tomto období prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za 28,4 mld. korun v souhrnu pořizovacích cen bez DPH. Podíl členských společností ČLFA na našem trhu je dlouhodobě kolem 97 %. U největších patnácti členských společností došlo k meziročnímu snížení objemu leasingu movitých věcí o 6,7 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2010 se však opět zmírnil meziroční pokles. I nadále v leasingu movitých věcí dominuje leasing silničních vozidel. Proti loňskému roku se zvýšil podíl leasingu osobních aut z 25,6 procenta na 32,6 procenta. Na 5,2 ze 7,6 procenta klesl podíl leasingu lehkých užitkových aut. Meziročně se snížil podíl leasingu strojů a zařízení o osm procentních bodů na 25,3 procenta. Opět se zvýšil podíl operativního leasingu, který na konci září dosáhl 29,5 procenta. Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a více než třetina do průmyslu a stavebnictví. U spotřebitelských úvěrů se i přes mírný růst ekonomiky stále ještě projevuje stagnace odbytu v maloobchodu, zvýšená nezaměstnanost a nechuť domácností se zadlužovat. I přes tyto faktory objem nebankovních spotřebitelských úvěrů v 1. až 3. čtvrtletí dosáhl 28,5 mld. korun a bylo uzavřeno přes 750 tis. nových úvěrových smluv. V meziročním srovnání to představuje snížení o 7,2 %, tempo meziročních propadů nebankovních spotřebitelských úvěrů se však ve srovnání s předchozími dvěma lety opět viditelně snižuje. V 1. až 3. čtvrtletí 2010 vložily členské společnosti ČLFA do obchodů financovaných leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele více než 136,29 mld. korun.

 

Finanční leasing byl jako téměř všechny finanční produkty zasažen recesí, jak si v současné době stojí? 

Úvodem bych se rád dotkl jednoho důležitého faktu, a to interpretace finančního leasingu. Pojem finanční leasing vznikl na počátku devadesátých let minulého století, kdy reagoval na tehdejší potřeby trhu. Za dvacet let jeho existence se však vývoj a vnímání potřeb klientů zcela změnily. Dnes je na trhu řada nebankovních produktů, které se do této definice nevejdou, nicméně jsou plnohodnotně využívány jako jeho alternativa. Pokud se podíváme na leasing z pohledu mezinárodní definice, vše, co není zahrnuto pod pojmem operativní leasing, je uváděno jako leasing finanční. Budeme li tedy i nadále trvat na současné interpretaci a vázat výkon odvětví na výkon tohoto relativně omezeného produktu, budeme nuceni říkat, že je finanční leasing na ústupu. Toto tvrzení pak může vést k dezinterpretaci, že si tak vede i celý nebankovní sektor. Opak je pravdou, což dokazuje i jasný růst například nebankovních úvěrů. Nelze tedy trh hodnotit pouze podle výsledků finančního leasingu, ale podle objemu všech poskytnutých služeb leasingových firem. Co se týká produktu samotného, jeho další využití bude dáno především vývojem poptávky po financování investic, která dnes stagnuje. Je stále významným zdrojem financování osobních vozů. Souhrn pořizovacích cen bez DPH u nich dosáhl v 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku 9,26 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o 17 %. Jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí se z 25,6 % v 1. až 3. čtvrtletí 2009 zvýšil na současných 32,6 %.  Je nutné si uvědomit, že finanční leasing je stále nejbezpečnějším způsobem financování. Stále zde bude významná skupina podnikatelů, pro které bude finanční leasing výhodný. Zejména těžká dopravní technika a stroje a zařízení jsou typickými komoditami, kde očekáváme udržení jeho pozice, ne li jeho posílení.

 

U kterých komodit očekáváte v nejbližší době viditelný růst? 

Lze předpokládat, že se bude ekonomika zrychlovat menším tempem, než se zpomalila. I přesto očekáváme v příštím roce nárůst obchodů. Odvětví, které přečkalo recesi bez větší úhony, jsou automobily, kde i přes pokles prodejů nebyly propady tak dramatické, jako například u nákladní techniky. Pozvolna se také vrací poptávka po technologickém vybavení. Pomaleji bude stoupat stavebnictví. Investiční horečka v oblasti obnovitelných energií, kterou jsme zažili v letošním roce, bude příští rok pravděpodobně utlumena. I přesto můžeme očekávat nárůst nebankovních produktů v řádu deseti procent. První produkt, který půjde v rámci nebankovního financování nahoru, bude podle mne factoring, což je znatelné i na číslech z letošního roku, kdy v meziročním srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2009 vzrostl u členských společností Asociace faktoringových společností ČR (AFS ČR) o 17,9 %.

 

V čem vidíte zvýšení poptávky po factoringu? 

Banky po předchozích ztrátách v období recese upravují svou kreditní politiku a mají tendenci spíše snižovat angažovanost v rizikovém sektoru menších a středních firem. Při svých rozhodováních se spíše dívají na finanční výsledky podniku v předcházejících obdobích. Proto zejména firmy, které se budou vzpamatovávat z obchodních a finančních problémů, mohou zvažovat využití např. factoringu, který více flexibilně reaguje na vývoj obchodní činnosti. Ekonomická recese také přinese větší počet insolvenčních procesů ať už končících likvidací společnosti nebo pokračující insolvencí ve výrobě, případně prodejem novému vlastníkovi. Tyto transakce nejsou vhodné pro bankovní financování. A právě factoring, založený na principu odkupu pohledávek mimo konkurzní podstatu, je jediný možný produkt, který lze použít na financování těchto záměrů. Poslední dobou se také trochu zapomíná na exportní factoring. Jedna z reakcí na recesi a snižování kredibility podnikatelských subjektů nejenom v České republice je skutečnost, že řada z nich zaznamenala kreditní ztráty. Firmy zjistily, že i na dobrých zahraničních trzích mohou být pohledávky ohroženy a více inklinují k jejich zajištění. Také komerční zajišťovny kryjící tato rizika zaevidovaly ztráty, čímž snížily svůj kreditní apetit a zdražily své služby. Otevírá se tak zde velký prostor pro exportní a importní factoring. Tím, že české factoringové společnosti spolupracují s factory i v zemích příjemce, umí lépe vytvořit garanční limity k zajištění pohledávek.

 

Odvětvím, které navzdory recesi také stále roste, je operativní leasing. Běžně se využívá při financování firemních flotil i jednotlivých vozů, kde ještě vidíte jeho rezervy? 

Operativní leasing má stále stoupající charakter, v 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku dosáhl jeho podíl na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků 29,5 procenta a lze očekávat jeho posilování. V leasingu osobních a užitkových aut činí jeho podíl dokonce už 57,4 procenta. Není zde přitom zahrnuto 1031 vozidel nově poskytnutých v tomto období do správy vozových parků.  Odvětví, které je tímto způsobem financování zcela nepoznamenané, je veřejný sektor, pro který je operativní leasing perspektivním zdrojem financování. Nezatěžuje rozpočet investičními náklady, nájemce hradí pouze roční provozní náklad podle regulí EU. Takto lze stavět i velké PPP projekty jako jsou dálnice, velké ekologické i menší investiční projekty typu čistírny odpadních vod nebo financovat komunální a dopravní techniku, autobusy atd. Smlouvy lze uzavírat v řádu desítek let. V tomto směru je před námi například Maďarsko, kde v rámci PPP projektu postavili dálnici nebo přes operativní leasing financovali stavbu věznice. Zde vidím poměrně velký prostor pro poskytovatele leasingu. Současná legislativa využití operativního leasingu umožňuje, je jen otázkou ochoty veřejného sektoru se do těchto transakcí pouštět.

 

Které části trhu nabízejí nové možnosti uplatnění nebankovních produktů? 

V současné době přecházíme z období přebytku kapitálu do období mírného nedostatku. To se týká i velkých výrobců, kteří poskytovali k výrobkům i finanční služby. Typickým příkladem jsou některé velké automobilky, které v období recese zaznamenaly problémy. Ty vedly ke snížení jejich ratingu a omezení dostupnosti nebo zdražení kapitálu, který dříve poskytovaly na doprovodné služby. To je vede k úvaze najít finančního partnera, který zajistí profinancování jejich odbytu a své zdroje použít především na financování výroby. Dalším důsledkem krize je opouštění trhů, které nejsou pro ně strategicky zajímavé, jako oblast střední a východní Evropy a koncentrace na vyspělé trhy Německa, Velké Británie, Francie atd. Na českém trhu se tak objeví transakce, které by dříve financovaly matky velkých společností nebo jejich kaptivní dodavatelé a které mohou uskutečnit tuzemské leasingové společnosti. Týká se to obecně oblastí automotive, zdravotnictví, zemědělství, IT technologiích atd., kde je financování spojovalo s nákupem.

 

K nebankovním produktům patří také spotřebitelské úvěry. Jak hodnotíte jejich současnou situaci? 

Spotřebitelské financování jako nedílná součást ekonomiky bylo jedním z hnacích motorů společnosti v posledních šesti letech. Nabízí relativně rychle dostupné prostředky na pořízení domu nebo jeho vybavení, což jsou typické a společensky žádoucí produkty pro tento typ financování. Není nezbytně nutné, aby bylo poskytováno pouze bankou. Je však třeba vytěsnit z trhu subjekty, které se nechovají řádně a pohybují se v oblasti tzv. „šedé zóny“. Během recese jejich počet vzrostl a zvýšilo se využívání jejich služeb. Přispívají bohužel k růstu zadluženosti zejména u nejchudších domácností a spotřebitelů v problémových regionech. Česká leasingová a finanční asociace proto výrazně podporuje vymezení podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů včetně zařazení mezi živnosti vázané, stanovení kvalifikačních předpokladů, evidence poskytovatelů a prohloubení dohledu nad subjekty z šedé zóny a jejich důsledný postih.

 

Pojďme si závěrem shrnout rozdíly mezi bankovním a nebankovním financováním. Jaké jsou hlavní? 

Mezi bankovním a nebankovním financováním jsou dva zásadní rozdíly. Za prvé je to místo, kde se úvěr poskytuje. V případě využití finančního leasingu například u automobilů se téměř 100 procent vozů financuje v místě prodeje. Klient má k dispozici kompletní informace na jednom místě, má jednodušší přístup k financování i k vyřízení dokumentů. Navíc leasingové akce připravované společně s pojišťovnou a importérem, např. nulové navýšení apod., jsou pro klienta mnohdy finančně výhodnější než koupě za hotové. U menších předmětů financování, jako jsou auta, malý bagr atd. může mít klient teoreticky uzavřenou smlouvu včetně pojištění do třiceti minut. Na rozdíl od bank se leasingové společnosti v rámci krytí rizik spokojují s řádnou akontací a pojištěním. Oproti tomu banky požadují mnohem složitější zajištění včetně dalšího ručení. Druhým zásadním rozdílem jsou doprovodné služby provozní i administrativní povahy včetně výhodného pojištění. V komoditách, kde se finančnímu a operativnímu leasingu obecně daří dobře, jako jsou těžká dopravní technika a stroje a zaříjení, je pro klienta leasing výhodnější a efektivnější než bankovní úvěr. Zlepšuje firmám cash-flow, které tak nemusejí jednorázově vynakládat značné finanční prostředky na pořízení investice. Dalším plusem je skutečnost, že firmám nezatěžuje účetní bilanci, čímž jim zlepšuje pozici v jednání s bankami o úvěrech na jiné účely a zvyšuje tím i celkovou bonitu firmy.

 

Byl pro vás článek přínosný?