Hlavní navigace

Bureau Veritas a standard Prevence trestní odpovědnosti právnických osob TO-PO

28. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Certifikační společnost Bureau Veritas a advokátní kancelář Dvořák & spol. vytvořily standard, který usnadní právnickým osobám identifikovat, řídit a minimalizovat riziko své trestněprávní odpovědnosti a z toho plynoucích sankcí.

Počátkem tohoto roku nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Povinnost jeho přijetí byla stanovena Evropskou unií a Česká republika byla téměř posledním členským státem, který zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neměl.

Hlavním důvodem zvláštní právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je snaha o účinné uplatnění trestních sankcí v případě, kdy z trestné činnosti profituje vedle fyzické osoby i osoba právnická. České pojetí trestní odpovědnosti právnických osob pak akcentuje i potřebu řešení situací, kdy se v důsledku složitých vnitřních rozhodovacích procesů v rámci společnosti nepodaří vypátrat konkrétního pachatele, a případů, kdy je pachatel sice odhalen, ale z důvodu nedostatku důkazů mu spáchání trestného činu nelze prokázat. Podle nového zákona může být v uvedených případech potrestána i příslušná právnická osoba.

Nový zákon výslovně vypočítává trestné činy, za které lze právnické osoby stíhat. Zároveň stanoví poměrně přísné tresty, které lze právnickým osobám v rámci trestního řízení uložit. Při ukládání trestů je ponechán velký prostor pro uvážení soudu, který může společnosti uložit například pokutu až do výše téměř 1,5 mld. korun nebo zákaz činnosti až na 20 let. Za nejtěžší trestné činy společnostem hrozí i trest zrušení společnosti nebo propadnutí celého jejího majetku.

Z těchto důvodů spojily své síly Bureau Veritas a advokátní kancelář Dvořák & spol. k vytvoření standardu Prevence trestní odpovědnosti právnických osob TO-PO, který snižuje riziko vzniku trestněprávní odpovědnosti. Požadavky standardu TO-PO jsou založeny na českých právních předpisech, zejména na zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Protože zákonným požadavkem není pouhé přijetí preventivních opatření, ale i kontrola jejich dodržování, zohledňuje standard i zkušenosti přední certifikační společnosti Bureau Veritas a je tak připraven pro ověřování shody implementovaných opatření třetí stranou. 

Náležitá implementace standardu TO-PO systémově snižuje riziko postihu právnické osoby v rámci trestního řízení. Například v případě spáchání trestného činu ze strany zaměstnance bez vědomí společnosti může být osvědčení o správné implementaci standardu TO-PO důležitým podkladem pro rozhodování o zproštění právnické osoby vznesených obvinění. Prostřednictvím osvědčení a záznamů z posouzení (auditu) může společnost doložit řádné zavedení systému prevence trestní odpovědnosti a kontrolu jeho dodržování v praxi, což je podle právní úpravy základním předpokladem vyloučení odpovědnosti za trestnou činnost vlastních zaměstnanců.

Standard TO-PO je vhodný pro implementaci ve všech typech společností a byl navržen tak, aby nadbytečně nekomplikoval běžnou podnikatelskou činnost. Největší přínosy z jeho implementace mohou očekávat společnosti, které buď nemají zaveden úplný systém identifikace a řízení rizik nebo se jejich interní systém řízení problematikou trestní odpovědnosti právnických osob podrobně nezabývá. Jedná se o první vydání, obsah bude periodicky aktualizován podle změn právní úpravy, soudní judikatury a zpětné vazby od zainteresovaných stran.  

V současné době je standard Prevence trestní odpovědnosti právnických osob TO-PO jediným systémovým řešením této oblasti v ČR. Jeho přínosem je tak nad rámec výhod pro jednotlivé společnosti spočívajících v prevenci trestní odpovědnosti, včasné detekci rizik a reakci na ně, také zvýšení obecné právní kultury v této oblasti.

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?