Hlavní navigace

Dopady rekodifikace soukromého práva na smlouvy o dodávkách energií

18. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Při sjednávání dodávek energií je zcela běžné, že smlouvy s odběrateli jsou ze strany dodavatelů uzavírány v tzv. formulářové neboli adhezní formě bez faktické možnosti zákazníka ovlivnit obsah smluvních podmínek, či za použití odkazu na obchodní podmínky dodavatele.

Energetický zákon v souvislosti s využitím těchto právních institutů obsahuje ustanovení na ochranu zákazníka, a to zejména tzv. maloodběratelů (domácností a podnikajících fyzických osob) v oblasti dodávek elektřiny a plynu. Nový občanský zákoník (NOZ) účinný od roku 2014 pak zpřísňuje pravidla pro využití těchto právních institutů v praxi a přináší zvýšenou míru ochrany všem kategoriím odběratelů, tedy nejen zákazníkům jakožto osobám, které energie sami spotřebovávají anebo přeúčtovávají.

 

Obchodní podmínky 

NOZ rozšiřuje dosavadní úpravu obchodní podmínek, které bude dodavatel povinen připojit k nabídce smlouvy, ledaže jsou podmínky stranám známy. V případě smluv zavazujících dlouhodobě k opětovným plněním a uzavíraných s větším počtem osob (typicky tedy právě u smluv na dodávky energií) umožňuje NOZ jednostrannou změnu podmínek, avšak pouze v přiměřeném rozsahu. Smlouva musí obsahovat jasná pravidla pro sjednání takové změny, vč. oprávnění odběratele v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou podmínek smlouvu vypovědět bez rizika jakékoliv sankce.

Pokud budou obchodní podmínky dodavatele obsahovat ustanovení, která druhá strana nemohla s ohledem na jejich obsah či formu rozumně očekávat (tzv. překvapující ustanovení), je pro jejich účinnost nezbytné, aby byly odběratelem přijaty výslovně, tedy zpravidla jejich podpisem.

 

Adhezní smlouvy 

Odkazují-li adhezní smlouvy na separátní obchodní podmínky, platnost takového odkazu NOZ podmiňuje seznámením zákazníka s předmětným ustanovením, vč. jeho významu, ledaže zákazník musel význam odkazu znát. Za předpokladu splnění určitých podmínek NOZ dále spojuje obtížně čitelná, nesrozumitelná či zvláště nevýhodná ustanovení adhezních smluv s jejich neplatností. S výjimkou smluv uzavíraných mezi podnikateli se od ustanovení NOZ zaměřených na ochranu slabší strany nelze odchýlit ani je vyloučit.

Za adhezní smlouvy NOZ považuje tzv. formulářové smlouvy a dále jakékoliv smlouvy, jejichž základní podmínky jsou určeny jednou stranou (tedy zpravidla dodavatelem energií) bez možnosti druhé strany obsah základních podmínek smlouvy ovlivnit.

Lze tedy konstatovat, že NOZ posiluje ochranu zákazníků a odběratelů energií obecně. Současně však přináší celou řadu výkladových nejasností a zasluhuje proto pozornost zejména na straně dodavatelů.

soutez_casestudy

 

Autor je senior advokát v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners

Byl pro vás článek přínosný?