Hlavní navigace

Externí zdroje není obtížné obstarat, obtížné je získat je v optimální výši a ceně

12. 4. 2011

Sdílet

„Statistika mi pomáhá v analytickém myšlení, při rozlišení podstatného od nepodstatného, na cestě od logického celku po detail,“ říká Jiří Vrba, ředitel sekce finance ve společnosti ČEPS.

 Do společnosti ČEPS jste nastoupil počátkem roku. Co konkrétně máte na starosti? 

Mým úkolem je řídit nově vzniklou sekci finance. Ta má za úkol především zabezpečit optimální financování investičního programu společnosti, a to i pomocí externích zdrojů. Dalšími úkoly jsou treasury, tedy hospodaření s volnými prostředky společnosti, a řízení rizik společnosti včetně rizik finančních a pojistných.

 

Jiří VrbaMohl byste nám přiblížit, jaké konkrétní činnosti to obnáší? 

Řízením rizik se rozumí především jejich dokonalé a aktualizované zmapování, včetně určení tzv. vlastníka rizika. S tím je spojeno i nastavení určitých limitů, které by nemělo riziko přesáhnout (ne všechna rizika lze ovšem takto kvantifikovat). Dále musejí být definovány nástroje, jak riziko řídit tak, aby nepřesáhlo únosnou a předem stanovenou míru. V neposlední řadě jde pak o kontrolu a dokumentaci řízení rizik.

Činnost treasury představuje optimální hospodaření s volnými prostředky společnosti včetně využití rezerv volných prostředků, které existují téměř v každé firmě. Jde o stanovení strategie, definování povolených nástrojů finančního trhu a o maximalizaci výnosu v těchto rámcích. Vše se řídí zásadou, že prioritní je bezpečnost, následuje likvidita a teprve po splnění těchto podmínek nastupuje maximalizace výnosů.

 

Doposud jste působil na pozici finančního ředitele (CFO) ve společnosti Wella. Jak se vyrovnáváte se specifiky, které přináší energetika? 

Samozřejmě, že energetika je velmi odlišným oborem od toho, co jsem dělal v uplynulých dvaceti letech a přiznám se, že na některých poradách projednávané problematice ani názvosloví nerozumím. Mé technické znalosti končí u pověstného liščího ocasu a ebonitové tyče. Ekonomické disciplíny však mají tu výhodu, že na konci všeho snažení podnikajících subjektů je zisk, tedy kategorie, která se dá vyjádřit v penězích, a tam už jsem více doma. Nechci ale problematiku zlehčovat a snažím se postupně pronikat i do struktury modelů specifických pro regulovanou energetiku, nicméně moje úkoly jsou převážně finančního rázu a jsou velmi podobné těm, které jsem plnil na předchozích pracovištích.

 

Je v současné době – ve srovnání s obdobím před krizí – obtížnější či snazší zajistit úvěry, půjčky, dotační prostředky z fondů EU? 

Podle mého názoru není pro společnost jako je ČEPS obtížné zajistit externí zdroje. Její bonita je pro banky lákavá a i institucionální investoři uvítají cenné papíry emitované naší společností ve svých portfoliích. Obtížné je získat tyto prostředky v optimální výši a za optimální cenu. Tomu musí předcházet dobrá strategie a dlouhá příprava, například získání maximálního „ratingu“. A to je to, na čem aktuálně pracujeme.

 

V podstatě celý svůj profesní život se pohybujete v oblasti financování, víceméně na pozici finančního ředitele. Jak se za tu doby změnil finanční a bankovní sektor? 

Vzhledem k tomu, že mám dvacetiletou praxi v pozici CFO, prožil jsem „divoká devadesátá léta“, konjunktury i krize, fúze a převzetí jak podniku, ve kterém jsem pracoval, tak spolupracujících bank. Obecně lze říci, že banky se v průběhu let, a to i díky novým zkušeným a silným vlastníkům, velmi profesionalizovaly. Došlo k selekci, zůstaly ty silné a skutečně profesionální banky, došlo k výměně lidí na manažerských postech i na místech řadových pracovníků. Přišli a přicházejí lidé vzdělaní, specializovaní a jazykově vybavení. Jejich ambice jsou vyšší, a to se projevuje i na vyšší úrovni služeb, které banky poskytují. Ale není vše jen pozitivní, například otázka výše bankovních poplatků je v ČR velmi palčivá – platíme snad nejvíc v celé Evropě. Tam by měla konkurence časem také přinést pozitivní výsledky. Lze však individuálně jednat a tato jednání výsledky jistě přinášejí.

 

Vystudoval jste statistiku na VŠE. Zabýval jste se jí někdy ve svém profesním životě? 

Nikdy jsem se nezabýval čistou statistikou jako vědní disciplinou, ale její studium mi pomáhá v celém profesním životě. Uvědomte si, kolik se toho po roce 1989 změnilo a kolik znalostí, osvojených si na vysokoškolských studiích před tímto rokem zejména u humanitních oborů, platí i v dnešní době. Naštěstí statistika je aplikovaná matematika, a ta platí vždy. Statistika mi pomáhá v analytickém myšlení, rozlišení podstatného od nepodstatného, na cestě od logického celku po detail. Analýza časových řad, prognostické metody atd. jsou přece základními nástroji každého ekonoma.

 

Jaké jsou vaše profesní cíle, čeho byste chtěl ještě dosáhnout? 

Jsem ve společnosti nováčkem a proto je mým krátkodobým cílem se rychle a dobře se zapracovat a plnit úkoly, které z funkce plynou. Toto je asi krédem každého nového pracovníka. Nicméně mým dlouhodobým cílem je něco, co se v angličtině jmenuje „added value“, neboli přidaná hodnota (lapidárně vyjádřeno – mluvím samozřejmě o pozitivních věcech: „kdybych to nevymyslel, neprosadil a nezrealizoval, tak by to nebylo). Mnoho z nich je poměrně snadno měřitelných, a tak nedaleká budoucnost ukáže, zda jsem své ambice splnil. Zároveň však chci položit důraz na týmovou spolupráci, bez níž to prostě nejde. A tam cítím skvělou podporu jak u nadřízených, tak u členů svého týmu.

 

Jiří Vrba se od 1. ledna 2011 stal novým ředitelem sekce finance společnosti ČEPS. Na tomto postu bude moci zúročit své zkušenosti z bankovnictví a kapitálových trhů. Předtím působil na pozici finančního ředitele ve společnostech Nationale Nederlanden a Wella. Ve firmě ČEPS se spolu se svým osmičlenným týmem soustředí zejména na oblast financování investičního programu obnovy a rozvoje sítí.

 

ČEPS, a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 68 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2979 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napěťovou hladinou 220 kV. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

 

 

Foto: ČEPS, a.s., © Ljupco Smokovski - Fotolia.com

 

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?