Hlavní navigace

Pokyn D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

20. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © artush - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo pokyn č. D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, který nahradil přesně jeden měsíc účinný pokyn D-9.

Výše uvedený pokyn je důležitý zejména pro příjemce dotací ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. Jedná se totiž o veřejné prostředky, které podléhají pravidlům rozpočtové kázně, přičemž porušení těchto pravidel (například v případě použití prostředků na jiný účel, než který odpovídá dotačnímu programu, či při porušení zákona o veřejných zakázkách apod.) má za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše poskytnuté dotace a penále ve výši 1 promile za každý den pochybení.

Na rozdíl od oblasti daní, ve které daňový řád již od roku 2011 neumožňuje žádat o prominutí daně a penále, lze o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle daňového řádu ve vazbě na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech i nadále požádat.

Účelem pokynu D-11 je stanovit jednotná pravidla pro posuzování žádosti o prominutí odvodu nebo penále za porušení rozpočtové kázně a tím zajistit jednotné rozhodování v identických nebo obdobných případech. Pokyn vymezuje skutečnosti hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech, pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kritéria, podle kterých se o předložených žádostech bude rozhodovat.

Na základě tohoto pokynu lze dovodit výši prominutí odvodu nebo penále vyměřeného finančním úřadem při zjištění porušení rozpočtové kázně. Výše prominutého odvodu závisí na titulu porušení rozpočtové kázně. Pokyn je koncipován tak, že jsou zde uvedeny mj. konkrétní sazby odvodu a penále dle typu porušení rozpočtové kázně (respektive sazba neprominutého odvodu či penále). Například při nedodržení povinnosti uveřejňovat veškeré informace či při porušení pravidel pro zadávání nebo vyhodnocování veřejných zakázek je stanovena sazba odvodu ve výši 25 % (tzn., že 75 % odvodu bude prominuto a vráceno zpět společnosti) a penále ve výši výhody ze zadržení (vypočtená z částky neprominutého odvodu za využití referenční sazby Evropské komise stanovené pro ČR zvýšené o 14 procentních bodů). Nejnižší sankce ve výši 1 % se pak použije například v případě porušení povinnosti provádět určené operace s veřejnými prostředky či s dotacemi EU prostřednictvím zvláštního účtu, kdy dojde k prominutí odvodu ve výši 99 % z částky zaplacené mimo stanovený účet atd.

O prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále se žádá GFŘ, a to prostřednictvím finančního úřadu, který tento odvod nebo penále původně uložil. Žádost o prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?