Hlavní navigace

Predaj obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným z pohľadu zákona o dani z príjmov…

16. 5. 2011

Sdílet

…má svoje špecifiká z pohľadu jeho predaja fyzickou osobou (FO) alebo právnickou osobou (PO), pričom je dôležité, či ide o predaj slovenským daňovým rezidentom alebo nerezidentom v prospech slovenského daňového rezidenta alebo nerezidenta.

Príjem FO z predaja obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa vo všeobecnosti podľa zákona o dani z príjmov zahŕňa do základu dane daňovníka, pričom čiastkovým základom dane je príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za výdavok sa v prípade prevodu podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným považuje výška vkladu alebo obstarávacia cena podielu. Pri FO môže byť vo všeobecnosti príjem z predaja podielov v s.r.o. oslobodený od dane z príjmov v nasledovných prípadoch:

* ak príjem znížený o výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur (ak presiahne 500 eur, do čiastkového základu dane sa vo všeobecnosti zahŕňa iba rozdiel nad takto stanovenú sumu);

* ak doba medzi nadobudnutím a predajom obchodného podielu presahuje päť rokov a tento podiel bol nadobudnutý pred 1. 1. 2004 (toto oslobodenie je upravené ešte v “pôvodnom zákone o dani z príjmov” a uplatňuje sa v súlade s prechodnými ustanoveniami súčasne platného zákona). Od dane však nie sú oslobodené príjmy z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodnej spoločnosti v tom prípade, ak o ich obstaraní daňovník účtoval, a to do 5 rokov od skončenia podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Prípadnú stratu z predaja obchodných podielov nie je možné započítať na iné príjmy FO.

Príjem z predaja obchodných podielov je v prípade PO vo všeobecnosti predmetom dane a nie je oslobodený od dane, až na niektoré výnimky, ktoré sa uplatňujú ešte z minulosti. Ak výška výdavku vynaloženého PO na obstaranie obchodného podielu prevyšuje príjem z predaja tohto obchodného podielu, za daňovo uznateľný výdavok sa v zmysle príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov považuje len výdavok nepresahujúci celkové príjmy z predaja tohto obchodného podielu, t.j. strata z predaja takéhoto obchodného podielu je vo všeobecnosti daňovo neuznaným nákladom.

Pokiaľ bude daňový nerezident predávať obchodný podiel v s.r.o. slovenskému rezidentovi, bude vo všeobecnosti takýto príjem považovaný za príjem zo zdroja na území Slovenskej republiky a teda zdaniteľný na Slovensku. Pri predaji obchodného podielu na slovenskej spoločnosti nerezidentom v prospech nerezidenta nebude prislúchajúci príjem predmetom dane z príjmov na Slovensku.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG Slovensko

Byl pro vás článek přínosný?