Hlavní navigace

První zkušenosti s uplatňováním novely zákona o DPH v roce 2013

6. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která přinesla poměrně významné změny v mnoha oblastech. Přestože se v průběhu ledna plátci stále ještě věnovali kalkulaci daňových povinností za poslední období roku 2012, ukazuje se, že zavedení některých nových pravidel do praxe může být problematické. Níže upozorňujeme na některé vybrané oblasti.

Ručení

Nespolehlivý plátce

Novela zákona o DPH zavedla ručení příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH v případě, je-li o poskytovateli tohoto plnění zveřejněna informace, že se jedná o nespolehlivého plátce. Příslušný údaj naleznete v registru plátců, který je dostupný na internetových stránkách české daňové správy.

S ohledem na procesní pravidla pro udělení statutu nespolehlivého plátce nebyl dosud žádný subjekt takto klasifikován. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství však bude udělení tohoto statutu prvnímu plátci veřejně oznámeno. 

Platba na registrovaný účet

Podle novely zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH také v případě poskytnutí úplaty na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn správcem daně. Ručení v této situaci se uplatní až u plateb provedených po 31. březnu 2013. Jednotliví plátci však mají povinnosti oznámit správci daně již do konce února 2013, které účty mají být za tímto účelem zveřejněny. Oznámení je možno učinit prostřednictvím zvláštního formuláře zde 

případně i běžným dopisem. Druhý způsob je vhodný zejména tehdy, bude-li plátce oznamovat více účtů ke zveřejnění. Pokud plátce neposkytne příslušnou informaci správci daně do konce února, zveřejní správce daně informace o všech účtech, které u daného plátce eviduje. 

Prověrka dodavatelů

Informace o statutu plátců i o zveřejněných účtech by měla být dostupná na internetových stránkách české daňové správy v registru plátců DPH. Jelikož by tato databáze měla umožňovat opakovaný vzdálený přístup, připravujeme v současné době aplikaci pro hromadnou kontrolu statutu plátců a jejich bankovních spojení. Tato aplikace by měla být dostupná v průběhu měsíce února či března, jakmile bude možné ji otestovat na existujících databázích.

 

DPH ve zdravotnictví 

Na základě novely zákona o DPH byly některé ze zdravotnických prostředků přeřazeny ze snížené do základní sazby. Vzhledem k tomu, že v této oblasti panuje v současné době poměrně značná nejistota, připravilo Generální finanční ředitelství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vysvětlující informaci. 

Z té vyplývá, že zdravotnické prostředky, které by měly spadat do snížené sazby, je možno v souladu s přílohou zákona o DPH rozdělit do tří skupin. Do první skupiny náleží zdravotnické prostředky, které jsou určeny pro ambulantní péči a zároveň obvykle slouží pro osobní potřebu zdravotně postižených. Do této skupiny se řadí i prostředky, které jsou při zdravotním úkonu jednorázově spotřebovány, aniž by je zdravotně postižený dále využíval. Tato skupina rovněž zahrnuje stomatologické zdravotní prostředky uvedené v příloze 4 zákona o zdravotním pojištění. 

Do druhé skupiny náleží zdravotní prostředky vyrobené dle individuálního předpisu pro konkrétního pacienta.  

Do třetí skupiny pak patří vybrané zdravotnické prostředky ze skupiny 90.21 celního sazebníku (umělé části těla apod.). 

Je nutno upozornit, že podle systematiky celního sazebníku mohou být některé zdravotní prostředky zařazeny i do kategorie farmaceutických prostředků (ve skupině 30 celního sazebníku), přestože se o farmaceutické výrobky v pravém slova smyslu nejedná. I na tuto skupinu pak lze aplikovat sníženou sazbu DPH. Uvedenou informaci naleznete zde

 

Daňové doklady 

Generální finanční ředitelství připravuje v současnosti informaci k nové úpravě daňových dokladů. Tento dokument by měl obsahovat konkrétní údaje o akceptovaných způsobech zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňových dokladů i o možných způsobech jejich archivace. Lze předpokládat, že informace bude publikována v průběhu měsíce února.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?