Hlavní navigace

Reorganizace daňové správy od 1. ledna 2013

7. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Dne 1. ledna 2013 vstoupí v účinnost zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který zcela nahradí dosavadní právní úpravu tzv. územních finančních orgánů.

Nezmění se pouze název, ale i téměř celá organizační struktura daňové správy. Ze stávající struktury zůstane zachován jen Specializovaný finanční úřad (SFÚ) pro tzv. velké subjekty a Generální finanční ředitelství (GFŘ) v čele celé soustavy.

 

Finanční úřady 

Nejblíže daňovým subjektům zůstanou finanční úřady. Namísto současných 199 však bude zřízeno jen 14 finančních úřadů, které budou kopírovat území dnešních krajů, vždy se sídlem v krajském městě. Dosavadní finanční úřady se transformují v tzv. územní pracoviště (krajských) finančních úřadů. Seznam nových finančních úřadů a jejich územních pracovišť obsahuje pokyn GFŘ, který je dostupný zde. Přechod k novému finančnímu úřadu nastane od 1. ledna 2013 ze zákona a daňové subjekty o něm nebudou nijak adresně informovány. Daňový subjekt určí svůj místně příslušný finanční úřad podle toho, ve kterém kraji má sídlo (výjimky mohou nastat v případech, v nichž byl správce daně dosud stanoven na základě delegace). Převodový můstek finančních úřadů je k dispozici zde

V této souvislosti je třeba upozornit i na to, že v rámci nové organizační struktury finančních úřadů by podle neoficiálních informací měly rovněž vzniknout nové útvary zaměřené zejména na kontrolní činnost a vymáhání. Tyto útvary zřejmě budou zřízeny při vybraných územních pracovištích nových finančních úřadů, jejich seznam však nebyl zveřejněn.

 

Praktické změny 

V souvislosti s výše popsanou organizační změnou je třeba se připravit na některé novinky v každodenní komunikaci s finančním úřadem. Podání učiněná po 1. lednu 2013 je nutno adresovat novému (krajskému) finančnímu úřadu. Tato podání nicméně bude možné učinit prostřednictvím územních pracovišť nových finančních úřadů, z nichž každé by mělo mít vlastní podatelnu a datovou schránku.

Jinak tomu bude u plateb. Nově bude mít každý krajský finanční úřad pouze jeden matriční účet, na který se budou posílat veškeré platby. Seznam nových čísel účtů finančních úřadů je zveřejněn na stránkách České daňové správy, viz zde.

V souvislosti s reorganizací daňové správy by v zásadě neměla vyvstat potřeba nahrazovat stávající plné moci. Pouze v případě nejasností by měly nové finanční úřady vyzvat k upřesnění stávajících plných mocí nebo k podání nových. Písemnosti týkající se konkrétního daňového subjektu budou uloženy buď v sídle místně příslušného orgánu finanční správy či na jeho územním pracovišti (tzv. spravující územní pracoviště). V případě nejasností ohledně konkrétního umístění písemností musí poplatník požádat příslušný finanční úřad o sdělení, ve kterém spravujícím územním pracovišti se spis daňového subjektu nalézá. 

Nový zákon nestanoví žádná konkrétní pravidla, která by upravovala dosud neukončené daňové kontroly a jiné postupy či řízení. Lze tedy předpokládat, že tyto dokončí nový finanční úřad, v jehož obvodu sídlí stávající finanční úřad provádějící daňovou kontrolu či řízení, resp. jeho příslušné územní pracoviště. S ohledem na současně probíhající vnitřní reorganizaci však nelze vyloučit, že zejména v případě neukončených daňových kontrol budou v kontrole po 1. lednu 2013 pokračovat jiní pracovníci správce daně než doposud.

 

Specializovaný finanční úřad 

Pro poplatníky, kteří přešli v průběhu roku 2012 pod SFÚ, zůstává tento úřad příslušným i nadále. Dle stávajícího seznamu (zde) bude mít SFÚ územní pracoviště v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Ostravě, v Plzni a v Ústí nad Labem. Podle neoficiálních informací by však počet útvarů neměl být konečný, vzniknout by měly zejména v dalších krajských městech a v Táboře.

Nedávná novela zákona o Finanční správě rozšiřuje působnost SFÚ i na další typy poplatníků:

* investiční společnosti a jejich podílové fondy,

* investiční fondy,

* penzijní společnosti a jejich fondy,

* loterijní společnosti.

Tito poplatníci však budou o převedení pod SFÚ předem písemně informováni.

SFÚ bude mít nově na starosti také správu Centrálního registru smluv penzijního spoření (II. pilíř důchodového systému, tzv. „opt-out“), cenovou kontrolu a státní dozor nad provozovateli loterií a jiných podobných her. 

 

Odvolací finanční ředitelství 

Stávající finanční ředitelství budou ke konci tohoto roku zrušena. Nadřízeným orgánem finančních úřadů se stane nově zřízené Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. Jeho působnost bude celorepubliková a bude tedy rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím všech nových finančních úřadů. Tato změna je vedena záměrem sjednotit rozhodování o odvoláních. Odvolací finanční ředitelství by mělo převzít ta řízení o odvolání, v nichž nebude rozhodnuto do 31. prosince 2012.

 

 

FIN24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?