Hlavní navigace

Smluvní pokuta a další „překvapivá“ ustanovení v obchodních podmínkách podnikatelů

10. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Nový občanský zákoník (NOZ) zasáhl od 1. ledna 2014 i do používání obchodních podmínek. Nová úprava stále obecně připouští, aby se část obsahu smlouvy určila odkazem na obchodní podmínky. Ty ovšem musí být připojeny k nabídce smlouvy anebo druhé straně prokazatelně známy.

Změna obchodních podmínek

Nová úprava umožňuje podnikateli jednodušeji měnit vlastní obchodní podmínky během trvání smluvního vztahu. Zatímco doposud se k takové změně vyžadoval výslovný souhlas druhé strany, je dle NOZ možné sjednat si předem způsob, jakým může podnikatel obchodní podmínky změnit v podstatě jednostranně. V souladu s takovým ujednáním musí ovšem plánovanou změnu druhé straně předem oznámit. Dotčená strana může vyjádřit nesouhlas s plánovanou změnou, a dokonce může smlouvu z tohoto důvodu bez jakýchkoliv sankcí ukončit.

 

Střet obchodních podmínek (knock-out rule)

NOZ dále řeší situaci, v níž obě strany odkážou na své vlastní obchodní podmínky. V takovém případě se nepřihlíží k ustanovením, která jsou v rozporu. Pokud tedy strany včas nevyloučí uzavření podobné smlouvy, je uzavřena (včetně textu obchodních podmínek obou stran) v takovém rozsahu, v jakém si obchodní podmínky vzájemně neodporují.

 

Ustanovení, které druhé strana nemohla rozumně očekávat

Zákon nově stanoví, že ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, ledaže by je druhá strana výslovně přijala. Pokud je tedy druhá strana výslovně nepřijme, nebude toto ustanovení vůči ní účinné, tedy jako by vůbec nebylo.

 

Při určování, zda nějaké ustanovení obchodních podmínek může být tímto způsobem překvapivé, je třeba zkoumat nejen jeho obsah, ale i způsob vyjádření, včetně grafické úpravy (poznámky pod čarou, nepřehledné odstavce či příliš malá velikost písma apod.).

 

Smluvní pokuta v obchodních podmínkách

Do oblasti obchodních podmínek v nedávné době zasáhl i Ústavní soud, když ve svém rozhodnutí uvedl, že ujednání o smluvní pokutě, které podnikatel „skryl“ do svých obchodních podmínek, aniž by s nimi dotčeného spotřebitele před uzavřením smlouvy řádně seznámil, je neúčinné.

 

Obchodní podmínky po 1. lednu 2014

Jak tedy přistupovat k používání obchodních podmínek po Novém roce? Dle našeho názoru nelze ani s ohledem na zmíněné rozhodnutí Ústavního soudu bez dalšího uzavřít, že například ujednání o smluvní pokutě v rámci obchodních podmínek je vždy neočekávatelné.

 

V každém případě je vhodné provést revizi používaných obchodních podmínek s ohledem na případnou překvapivost některých ustanovení. Zároveň je třeba prověřit celý proces uzavírání smluv a zaměřit se mimo jiné na dostatečné seznámení druhé strany s textem obchodních podmínek. Dále je vhodné předcházet možnému konfliktu obchodních podmínek dvou obchodujících podnikatelů. 

 

Cloud24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?