Hlavní navigace

Věnujme se novému daňovému řádu

9. 2. 2010

Sdílet

Koncem minulého roku byl schválen nový daňový řád. Jde o výsledek mnohaleté práce, reagující a poznání nutnosti nahradit dnes již zastaralý zákon z roku 1992 o správě daní a poplatků.

Daňový řád vznikl jako výsledek práce expertní skupiny, která pracovala s odborníky a zástupci z řad podnikatelů, soudů (zejména Nejvyššího správního soudu), daňové správy, Komory daňových poradců a akademické obce. Základním zadáním je stanovit skutečně moderní pravidla, která bez ohledu na to, jaká politická reprezentace je právě u moci, určí konkrétní výše daní a velikost jejich progrese, tj. jasná pravidla, podle nichž bude – při dostatečné právní jistotě poplatníků i správce daně – možné co nejefektivněji daně vybírat.

Zákon proběhl dlouhou diskusí na půdě Parlamentu. Výsledkem je norma, která jistě splňuje základní cíle:

   Nový právní předpis je mnohem srozumitelnější než ten dosavadní. Určitě dochází k lepší přehlednosti a lepší systematické uspořádanosti nového zákona. Umožňuje logičtější strukturování textu, dochází k lepšímu členění do paragrafů a tím je samozřejmě i vyšší komfort pro uživatele. Předloha má i mnohem jasnější a jednotné vymezení pojmů, což samozřejmě zvyšuje právní jistotu, a zkvalitnění zásad daňového procesu je posíleno i tím, že se vychází ze zásad obecného správního procesu a zohledňují se specifika daňového práva tak, že zůstávají zachovány zásady typické pro daňové právo, to znamená zejména neveřejnost řízení, ochrana mlčenlivosti apod.

*   Cílem bylo i snížit administrativní zátěž, aby správa daně byla co nejmodernější a nejefektivnější. To znamená mnohem větší podporu elektronizace daňové správy, jasná pravidla pro doručování, jasná pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj. Je jasně stanoveno, že ke všemu, co má být použito jako důkaz, bude zajištěn poplatníkovi přímý přístup.

*    Je zajištěna mnohem lepší provázanost ve vztahu k přezkumu prováděnému v rámci správního soudnictví, to znamená je tady možnost rychlého a efektivního vyřešení sporu v návaznosti na správní právo a možnost uspokojení navrhovatele, s nímž se vede spor ve správním soudnictví, a tím se předchází vzniku nákladů a uplatňovaných škod.

*      Odstraňuje se dosavadní omezení při volbě zástupce: už nejenom daňovým poradcům bude umožněno zastupovat u jednoho správce daně více daňových subjektů, což umožní zvolit si levnější zástupce a snížit tak náklady na plnění daňových povinností.

*   Dochází k postupnému vyrovnání vztahu poplatník – správce daně. Například k odstranění tvrdosti se navrhuje možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání již vydaného rozhodnutí o posečkání. Rovněž novela umožňuje i rozšíření možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň na úkor obnovy řízení. Za dnešního stavu, chcete-li podat dodatečné daňové přiznání, musíte požádat o obnovu řízení, což vyžaduje poměrně náročný administrativní proces. Novela posouvá splatnost daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až po rozhodnutí odvolání. Daňový řád rovněž respektuje požadavek odůvodnit každé rozhodnutí, což je letošní novum současného zákona o správě daní a poplatků. Zkracuje se obecná lhůta, po jejímž uplynutí je možné se bránit před nečinností, ze šesti na tři měsíce. Jednoznačně se nastavuje lhůta pro stanovení daně. To znamená je jasně vymezená doba, kdy lze ještě zvýšit či snižovat daňovou povinnost. Rovněž se zásadním způsobem změní pořadí ve splácení jistiny a příslušenství při dodatečně vyměřené dani. Dnešní praxí je povinnost splácet nejprve penále a příslušenství, přičemž jistina zůstává. Penále a příslušenství nabíhá rychleji než vaše možnost splácet, a tak se často zejména drobný živnostník dostává do spirály smrti.

To vše o mnohé jiné lze nalézt v novém daňovém řádu. Je již platný s účinností od 1. 1. 2011. Je zde tedy poměrně dlouhá legisvakanční lhůta, ve které mají obě strany (správa daní i poplatníci) dostatek času k přípravě na nová pravidla. Doufejme, že ji plnohodnotně využijí.

soutez_casestudy

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 

Byl pro vás článek přínosný?