Hlavní navigace

Novela zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

24. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Cílem této vládní novely stavebního zákona je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb.

Mezi změny, které novela Novela zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) přináší, patří rozšíření okruhu staveb, ke kterým není třeba územní rozhodnutí ani územní souhlas, jsou to například sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti, informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací. Navíc se také rozšíří okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, například stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m na pozemku rodinného domu, oplocení, reklamní a informační zařízení atd., ale zpravidla tyto stavby vyžadují územní rozhodnutí, pokud nepostačí územní souhlas. 

Nově se vrací povinnost, že stavební úřad musí dotčené osoby o zahájení územního řízení informovat písemně. Navíc musí stavebník vyvěsit na místě stavby informaci o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, ale místo nebude na jeho libovůli, nýbrž mu ho určí úřad. Nově novela přinese i možnost stavebníka projednat se sousedy svůj stavební záměr, stvrdit tento záměr podpisem dotčených osob a tím může stavební odbor upustit od ústního jednání. Kromě toho novela rozšiřuje účast veřejnosti při územním plánování. Občané budou moci předkládat připomínky např. ke zprávě zásad územního rozvoje kraje i územního plánu obce atd.

Dále je nově upraveno vydání certifikátu o kontrole projektové stavby autorizovaným inspektorem způsobem omezující možnosti zneužití. Certifikát musí být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů, tak aby kdokoli mohl zjistit, že se bude příslušná stavba na území obce realizovat. 

Další změna přinese rychlejší užívání staveb. U staveb, které vyžadují kolaudační souhlas je nově zákonem stanovena šedesátidenní lhůta od podání žádosti, do které musí stavební úřad provést závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. U staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník stavbu užívat od následujícího dne po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek, které stavební úřad zkoumá při uvádění stavby do užívání. Úřad například zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění, zda je stavba v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky nebo zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu atd.

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

 

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?