Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2014

16. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Růst počtu insolvenčních návrhů se v prvním pololetí 2014 konečně zastavil. Za pololetí roku 2014 (proti stejnému období 2013) činil jen 1,6%. Pro porovnání s minulými roky dosahoval pololetní nárůst insolvenčních návrhů v letech 2013/2012 12%, 2012/2011 36 % a 2011/ 2010 dokonce 56 %.

Výrazný podíl na tomto vývoji má razantní pokles insolvenčních návrhů u firem a živnostníků, který činí v porovnání období 1 – 6 2014/2013 39,3%. Mírnější je i nárůst insolvenčních návrhů ve skupině fyzických osob a nepodnikajících živnostníků (10%).

V červnu 2014 bylo podáno celkem 2898 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 290 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2608 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

Insolvenční návrhy ČR*

 

2013

2014

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2

2812

478

2334

3004

292

2712

3

3128

505

2623

3329

340

2989

4

3058

533

2525

3311

346

2965

5

3069

508

2561

2804

291

2513

6

2783

446

2337

2898

290

2608

7

2973

431

2542

 

 

 

8

2906

435

2471

 

 

 

9

2797

421

2376

 

 

 

10

3549

524

3025

 

 

 

11

3623

554

3069

 

 

 

12

3509

662

2847

 

 

 

celkem

36909

6021

30888

17832

1818

16014

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. V roce 2013 vykazovala společnost Creditreform skupinu živnostenských firem žádajících o oddlužení, v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů v samostatném sloupci nepodnikající živnostníci. Od roku 2014 opět Creditreform přizpůsobuje metodiku změnám vycházejícím z novely Insolvenčního zákona. Vlivem společného oddlužení manželů docházelo k duplicitám v počtech insolvenčních návrhů u fyzických osob spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků. Proto jsme opět sloučili fyzické osoby a nepodnikající živnostníky do jedné kategorie a čísla zveřejněná k 31.3.2014 byla o tyto duplicity očištěna.

 

V prvním pololetí 2014 se v insolvenčním rejstříku objevila řada významných firem. 27. 3. 2014 byl podán insolvenční návrh na společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., který byl 31. 3. odmítnut.

17. 6. 2014 byl podán insolvenční návrh na společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Hned 17. 6.  vydal soud usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a 19.6. usnesení o zastavení řízení. V červnu spadla do insolvence i společnost BÖGL a KRÝSL, k.s.. I zde bylo řízení po 14 dnech zastaveno. Další stavební firmou, která prošla insolvenčním řízením a které bylo zastaveno je BAK stavební společnost, a. s.. Naopak prohlášením úpadku skončilo insolvenční řízení na společnost VOKD, a.s. a TATRA, a.s.

 

K 30 .6. 2014 byl nejvyšší počet insolvencí na 1000 registrovaných firem v hlavním městě Praze. Následuje stejně jako v minulých letech Moravskoslezský kraj a pak nově Pardubický kraj. V pololetí 2013 a 2012 figuroval na pomyslné špici Jihomoravský kraj. Počet insolvenčních návrhů zde k 30. 6. 2014 klesl, kraj si polepšil a je až na páté pozici. Nejlépe si stejně jako v minulých letech stojí Středočeský kraj, kde je dlouhodobě počet insolvencí na 1000 registrovaných firem nejnižší.

 

Tabulka 2: Insolvence firem* podle regionů

 

K 30.6. 2013

K 30.6. 2014

Kraj

počet firem v insolvenci

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

počet firem v insolvenci

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

HM Praha

590

546952

1,08

452

544381

0,83

Moravskoslezský

312

243895

1,28

168

248665

0,68

Pardubický

111

114931

0,97

72

115287

0,62

Olomoucký

118

134812

0,88

84

137133

0,61

Jihomoravský

426

293850

1,45

181

296270

0,61

Jihočeský

136

158486

0,86

97

159504

0,61

Ústecký

113

178910

0,63

104

172375

0,60

Liberecký

84

119681

0,70

65

114626

0,57

Zlínský

143

137841

1,04

74

138258

0,54

Plzeňský

164

147913

1,11

75

141166

0,53

Královehradecký

116

134397

0,86

70

133868

0,52

Karlovarský

77

84005

0,92

38

76512

0,50

Vysočina

73

106136

0,69

48

107515

0,45

Středočeský

177

322419

0,55

131

315663

0,41

*/ jedná se o firmy, na které byl podán insolvenční návrh, očištěno o nepodnikající živnostníky

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

 

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.

 

Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v červnu 2014 prohlášeno 216, z toho počet konkurzů živnostníků činil 91.

 

Celkový počet konkurzů vzrostl za období leden až červen 2014 proti pololetí 2013 o 11,1 %. Razantní je opět nárůst živnostenských firem v konkurzu. Pokud srovnáme pololetí roku 2014 a 2013, činil nárůst konkurzů živnostenských firem 50%, v pololetí 2013/2012 to bylo 40 %. Proti tomu u právnických osob došlo k poklesu konkurzů meziročně o 7,9%.

 

 

Tabulka 3: Konkurzy podnikatelů

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2013

2014

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

2

180

59

227

100

3

180

71

193

94

4

190

61

206

94

5

181

62

185

85

6

167

52

216

91

7

191

78

 

 

8

165

83

 

 

9

179

69

 

 

10

196

78

 

 

11

212

87

 

 

12

183

94

 

 

celkem

2224

849

1220

540

zdroj: Creditreform

 

 

Mezi největší firmy, které soud poslal do konkurzu v prvním pololetí 2014, patří dřevařské společnosti LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o. a zpracovatel masa a výrobce masných výrobků a uzenin Příbramská uzenina a.s.. Od února 2014 je v konkurzu také výrobce jogurtů a mléčných výrobků YOPLAIT CZECH, a.s., kde je společníkem francouzská společnost SODIMA.

 

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

 

Novela insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 reaguje na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snižuje tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také postačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Současně dochází k posílení kontroly věřitelů nad prováděnými reorganizacemi a to tak, že věřitelský výbor může jmenovat nebo odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do pololetí 2014 soudem povoleno 105 reorganizací.

V prvním pololetí 2014 bylo povoleno 21 reorganizací. Restartovat byznys se pokouší např.  společnost JOB AIR Technic a.s. – opravna letadel, finanční společnost Via Chem Group, a.s., mlékárna MILTRA B s.r.o.nebo ROSS Holding a. s.

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má dlouhodobě dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. I zde však můžeme pozorovat zvolňující se tempo růstu počtu insolvencí. Nárůst počtu insolvenčních návrhů dosáhl v období šesti měsíců  2014/2013 10%, což je mírně vyšší ve srovnání šesti měsíců 2013/ 2012 (4,9%). Přitom v období leden - červen roku 2012 a 2011 byl nárůst insolvencí u spotřebitelů 42% a v období leden - červen 2011/2010 dokonce 76%!

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

 

V červnu 2014 požádalo o oddlužení celkem  2543 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 2150 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 60 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Počet návrhů na oddlužení vzrostl za období 1 – 6 2014 proti stejnému období 2013 o 7,14%. Nárůst schválených oddlužení činí za stejné období 21,17%. O 45% dokonce vzrostl počet dlužníků, kteří oddlužení řeší zpeněžením majetku.

 

Věková struktura  osob, u kterých bylo povoleno oddlužení se proti pololetí roku 2013 nijak výrazně nezměnila. Hlavní podíl žadatelů s povoleným oddlužením představuje skupina ve věkovém intervalu 31 – 40 let. Následuje skupina ve věku 41 – 50 let. Nejnižší zastoupení v rámci osob žádajících o oddlužení mají mladí lidé do 30 let a důchodci.

 

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou v oblasti ekonomiky mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky nové vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. To se však zřejmě ještě neprojeví ve výraznějším zvýšení mezd a zaměstnanosti. V oblasti insolvencí u firem očekáváme pro rok 2014 stagnující až klesající tendence. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků bude počet insolvenčních návrhů spíš mírně rostoucí, ale nepředpokládáme návrat na hodnoty minulých let.

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?